Reg.nr.: Z/18/674944 - D/18/747506

Logo Boxmeer

ONTWERP VERKEERSBESLUIT

Afsluiten van onverharde wegen voor alle voertuigen uitgezonderd fietsen en wijzigen verplicht fietspad naar onverplicht fietspad in het bosgebied Het Helder in Overloon

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN BOXMEER ,

Gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994, de Algemene Wet Bestuursrecht, het reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer,

IN OVERWEGING NEMENDE DAT,

de volgende onverharde wegen in het bosgebied Het Helder bij Overloon zijn gelegen in de gemeente Boxmeer:

 • Kamphoefweg, opgenomen in de wegenlegger onder nummer 367;

 • Heldersedijk, opgenomen in de wegenlegger onder nummer 368;

 • naamloze weg, opgenomen in de wegenlegger onder nummer 369;

 • naamloze weg; opgenomen in de wegenlegger onder nummer 370;

 • naamloze weg; opgenomen in de wegenlegger onder nummer 371;

 • naamloze weg; opgenomen in de wegenlegger onder nummer 373;

de gemeenteraad van Boxmeer op 18 mei 2017 heeft besloten om krediet ter beschikking te stellen voor het (herijkte) Uitvoeringsprogramma Toerisme 2017 (versie 3), waarin als projecten zijn opgenomen het aanpassen van het fietspad Heldersedijk en het afsluiten van onverharde wegen voor gemotoriseerd verkeer in het bosgebied Het Helder;

met het afsluiten van de onverharde wegen het gemotoriseerd verkeer (inclusief illegaal motorcrossen) in het bosgebied wordt geweerd, de belevingswaarde voor bezoekers van het bosgebied wordt vergroot en de natuurwaarde van het bosgebied door afname van de verstoring kan verbeteren;

hiermee ook wietteelt in het bosgebied en het illegaal dumpen van afval uit de bereiding van drugs wordt tegengegaan;

de eigenaar van het bosperceel kadastraal bekend VLB00, sectie U, perceelnummer 42, toegang krijgt tot de onverharde weg nummer 370 om zijn perceel te bereiken en alle andere percelen rondom het af te sluiten bosgebied Het Helder via alternatieve routes bereikbaar zijn (zie bijlage 2 Bereikbaarheid percelen);

er vooroverleg heeft plaats gevonden met de Dorpsraad Overloon, WBE Boxmeer en Toerklub Overloon, waaruit geen bezwaren tegen het voornemen om onverharde wegen in bosgebied Het Helder voor gemotoriseerd verkeer af te sluiten, naar voren zijn gekomen;

de gemeente in overleg is getreden met de eigenaren van de landbouwpercelen kadastraal bekend als VLB00 U509, U510, U34, U427 en U38 en deze hun instemming met voornoemd voornemen hebben verleend onder voorwaarden, waaronder het met puin verharden van de alternatieve ontsluitingsroute (via wegnummers 374, 372 en het verlengde daarvan in westelijke richting);

aan deze voorwaarde niet geheel tegemoet zal worden gekomen, omdat de meeste van de eerder genoemde percelen via een bestaande, noordelijk van bosgebied Het Helder gelegen route ontsloten blijven; de technische staat van delen van de alternatieve ontsluitingsroute voldoende is en een gedeelte van de alternatieve route in beheer en eigendom is bij de gemeente Venray;

op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit moet worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, strekt tot:

 • -

  het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • -

  het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer overleg met de politie is gepleegd en dat zij akkoord gaat met het voornemen;

dat een ontwerpbesluit ter inzage ligt in de periode van 26 februari tot en met 9 april 2019, waarin zienswijzen kunnen worden ingediend bij het College van Burgemeester en wethouders van Boxmeer, postbus 450, 5830 AL Boxmeer;

ZIJN VOORNEMENS OM:

 • 1.

  door plaatsing van verkeerstekens op borden volgens model C01 met onderborden OB51 en OB52 van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens het bosgebied Het Helder af te sluiten voor voertuigen (uitgezonderd fietsen) geleiders van rij- of trekdieren of vee (zie bijlage 1 Overzichtskaart afsluiten onverharde wegen);

 • 2.

  door het verwijderen van verkeerstekens op borden volgens model G11 en door plaatsing van verkeerstekens op borden volgens model G13 het aan te passen fietspad in het bosgebied Het Helder te wijzigen van verplicht fietspad naar onverplicht fietspad.

Boxmeer , 19 februari 2019

Burgemeester en wethouders van Boxmeer,

namens deze

het hoofd van de Afdeling Openbare Werken

J.C. Bennink

Bijlagen:

 • 1.

  Overzichtskaart afsluiten onverharde wegen

 • 2.

  Bereikbaarheid percelen

Naar boven