Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijkswaterstaatStaatscourant 2019, 10396Onteigeningen

Ontwerp koninklijk besluit tot aanwijzing van een onroerende zaak ter onteigening in de gemeente Westerkwartier voor de realisering van het project Extra Sneltrein Groningen–Leeuwarden

KENNISGEVING

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat deelt mee dat, ingevolge artikel 72a van de onteigeningswet, een ontwerp koninklijk besluit met de daaraan ten grondslag liggende stukken ter inzage zal worden gelegd. Het ontwerp koninklijk besluit wijst op verzoek van ProRail B.V., ten name van ProRail B.V., een onroerende zaak ter onteigening aan die nodig is voor de realisering van het project Extra Sneltrein Groningen–Leeuwarden, gedeelte tussen km 70.850 en km 71.100 dat onder meer voorziet in spoorverdubbeling en de aanpassing van de huidige overweg aan de Hogeweg, met bijkomende werken in de gemeente Westerkwartier.

Terinzagelegging

Op de voorbereiding van het koninklijk besluit is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het ontwerp koninklijk besluit en de ingevolge artikel 63, tweede lid, van de onteigeningswet vereiste stukken liggen ter inzage op de volgende locaties:

  • gemeentehuis van Westerkwartier, Hooiweg 9, te Zuidhorn (openingstijden staan op de website van de gemeente);

  • Rijkswaterstaat Corporate Dienst, Griffioenlaan 2 te Utrecht (alleen op afspraak).

Het ontwerp koninklijk besluit met de onteigeningsstukken ligt ter inzage vanaf 28 februari 2019 tot en met 10 april 2019.

Zienswijzen

Belanghebbenden kunnen gedurende de hiervoor genoemde periode schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het ontwerp koninklijk besluit naar voren brengen. Schriftelijke reacties worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, d.t.v. de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat Corporate Dienst, afdeling BJV Publiekrecht onder vermelding van dossiernr. ON2-2018-100101. Een schriftelijke reactie kan per post worden verzonden naar Postbus 2232, 3500 GE Utrecht of per e-mail naar cdloketonteigening@rws.nl.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, voor het maken van een afspraak als u een zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of wanneer u het ontwerpbesluit in Utrecht wilt komen inzien, neemt u contact op met Rijkswaterstaat Corporate Dienst, mevrouw S.E.M. Rob-Russel, telefoon 06 – 12 09 75 85, of de heer A.H.W. Steenvoorden, telefoon 06 – 13 27 13 84.

Hoorzitting

In het kader van deze procedure is een hoorzitting gepland. Deze is uitsluitend bedoeld voor degenen die in hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt dat zij gebruik willen maken van de mogelijkheid om te worden gehoord. Deze hoorzitting vindt plaats op 24 april 2019 om 14.00 uur in het gemeentehuis van Westerkwartier te Zuidhorn. Hiervoor wordt geen afzonderlijke uitnodiging verzonden.