Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2019, 10351VergunningenBesluit ambtseed en ambtsbelofte RUD Utrecht

Logo Utrecht

Het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht;

 

Gelet op

artikel 30 Wet gemeenschappelijke regelingen,

artikel 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht,

paragraaf 2.5 van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies;

 

Gezien de

instemming van de Ondernemingsraad van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht d.d. 12 november 2018;

 

Besluit

vast te stellen:

 

Artikel 1

Het mondeling afleggen van de ambtseed of de ambtsbelofte is verplicht voor alle ambtenaren die voor onbepaalde tijd door het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht aangesteld zijn.

 

Artikel 2

Lid 1

De ambtseed of de ambtsbelofte wordt door de ambtenaar als bedoeld in artikel 1 ten overstaan van de voorzitter of een lid van het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht afgelegd in aanwezigheid van een getuige.

Lid 2

Het afleggen van de ambtseed of de ambtsbelofte vindt staande plaats.

Lid 3

De ambtenaar als bedoeld in artikel 1 is vrij in zijn keuze tussen de ambtseed en de ambtsbelofte. Tevoren wordt hem naar zijn keuze gevraagd.

Lid 4

De aflegging van de ambtseed of de ambtsbelofte vindt plaats in een speciaal daarvoor georganiseerde bijeenkomst.

Lid 5

Het afleggen van de ambtseed of de ambtsbelofte gebeurt als volgt. Degene die de ambtseed en de ambtsbelofte afneemt, leest de tekst van de ambtseed en de ambtsbelofte duidelijk voor. Op de lezing van de tekst volgt de reactie van de ambtenaar. De ambtenaar die de ambtseed aflegt, steekt de twee voorste vingers van zijn rechterhand aaneengesloten op en spreekt daarbij de woorden uit “zo waarlijk helpe mij God almachtig”. De ambtenaar die de ambtsbelofte aflegt, spreekt de woorden uit “dat verklaar en beloof ik”.

Lid 6

Naast de mondelinge aflegging van de ambtseed of de ambtsbelofte wordt in tweevoud een verklaring ondertekend door degene die de ambtseed of de ambtsbelofte heeft afgelegd, degene de ambtseed of de ambtsbelofte heeft afgenomen en degene die daarbij als getuige aanwezig was. Eén exemplaar wordt toegevoegd aan het personeelsdossier en het andere exemplaar wordt uitgereikt aan degene die de ambtseed of de ambtsbelofte heeft afgelegd.

 

Artikel 3

Lid 1

De tekst van de ambtseed luidt als volgt:

“Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals respectievelijk vastgelegd in:

 • 1.

  de diverse wetsbepalingen en collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de RUD Utrecht,

 • 2.

  en in de Integriteitcode RUD Utrecht.  

  Ik verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking geen valse informatie heb verstrekt en aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

   

  Ik zweer, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

   

  Ik zweer dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daarbij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de organisatie waar ik werkzaam ben zal eerbiedigen.

   

  Ik zweer dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

   

  Ik zweer dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

   

  Ik zal me inzetten voor het algemeen belang van de RUD Utrecht en voor alle in de provincie Utrecht wonende burgers.

   

  Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren.

   

  Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van de RUD Utrecht en het door hen vastgestelde beleid.

   

  Ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van de RUD Utrecht zijn.

   

  Ik zal me daartoe houden aan de integriteitregels zoals die zijn vastgesteld in het Integriteitcode RUD Utrecht.”

 •  

 

 

Lid 2

De tekst van de ambtsbelofte luidt als volgt:

“Ik verklaar kennis te hebben genomen van de regels met betrekking tot integriteit zoals respectievelijk vastgelegd in:

 • 1.

  de diverse wetsbepalingen en collectieve arbeidsvoorwaardenregeling van de RUD Utrecht,

 • 2.

  en in de Integriteitcode RUD Utrecht.  

  Ik verklaar, dat ik voor het verkrijgen van deze dienstbetrekking geen valse informatie heb verstrekt en aan niemand iets heb gegeven of beloofd noch zal geven of beloven.

   

  Ik beloof, dat ik van niemand enige belofte, gunst of geschenk zal aannemen om in mijn dienstbetrekking iets te doen of na te laten.

   

  Ik beloof dat ik plichtsgetrouw en nauwgezet de mij opgedragen taken zal vervullen en dat ik daar bij de Grondwet en alle overige wettelijke regelingen van ons land en van de organisatie waar ik werkzaam ben zal eerbiedigen.

   

  Ik beloof dat ik zaken die mij uit hoofde van mijn functie vertrouwelijk ter kennis komen of waarvan ik het vertrouwelijke karakter moet inzien, geheim zal houden voor anderen dan die personen aan wie ik ambtshalve tot mededeling verplicht ben.

   

  Ik beloof dat ik mij zal gedragen zoals een goed ambtenaar betaamt, dat ik zorgvuldig, onkreukbaar en betrouwbaar zal zijn, dat ik niets zal doen dat het aanzien van het ambt zal schaden.

   

  Ik zal me inzetten voor het algemeen belang van de RUD Utrecht en voor alle in de provincie Utrecht wonende burgers.

   

  Ik zal onpartijdig handelen en de democratische beginselen respecteren.

   

  Ik ben loyaal ten opzichte van de bestuursorganen van de RUD Utrecht en het door hen vastgestelde beleid.

   

  Ik zal in contacten met burgers en vertegenwoordigers van bedrijven en maatschappelijke organisaties een betrouwbare vertegenwoordiger van de RUD Utrecht zijn.

   

  Ik zal me daartoe houden aan de integriteitregels zoals die zijn vastgesteld in Integriteitcode RUD Utrecht.”

 

Artikel 4

 

Lid 1

In het geval dat dit besluit in individuele gevallen leidt tot onrechtvaardige uitkomsten kan het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht afwijkend van dit besluit beslissen.

Lid 2

In gevallen waarin dit besluit niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit besluit beslist de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.

 

Artikel 5

 

Dit besluit treedt in werking na de bekendmaking en wordt aangehaald als Besluit ambtseed en ambtsbelofte RUD Utrecht.

 

Aldus vastgesteld door het dagelijks bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht op 17 januari 2019;