Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LoppersumStaatscourant 2019, 10281Ruimtelijke plannenOntwerp omgevingsvergunning Stedumerweg 7 te Loppersum

Logo Loppersum

Burgemeester en wethouders van Loppersum maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren van een carport en een kleinschalig kampeerterrein aan de Stedumerweg 7 te Loppersum. De vergunning bestaat uit het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen van 19 februari 2019 tot en met 2 april 2019 ter inzage in het gemeentehuis te Loppersum. Digitaal zijn de stukken raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.0024.00BA0016-OW01.

Tijdens de periode van ter inzagelegging kunnen schriftelijk of mondeling zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan ons college. Voor het inbrengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer 0596-548200.

 

 

[Loppersum] [19-02-2019]

[Burgemeester en wethouders][gemeente Loppersum],

Namens deze:

[dhr. G.H.] [Aalderink directeur van Werkorganisatie DEAL gemeenten]