Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlkmaarStaatscourant 2019, 10209OverigKennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure voor 30 appartementen, op de hoek van Eilandswal/Oudorperdijkje, Alkmaar

Logo Alkmaar

Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht

1821

Kennisgeving ontwerp-beschikking uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders van Alkmaar maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor:

Perceel op de hoek van Eilandswal / Oudorperdijkje, Alkmaar : het bouwen van 30 appartementen met parkeerplaatsen (bouwproject West-Friese Poort).

Datum einde zienswijzentermijn: 3 april 2019

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit met de ontwerp-vvgb en de bijbehorende stukken liggen vanaf morgen gedurende zes weken ter visie bij de servicebalie Vergunning- en subsidieverlening op het Stadskantoor. U kunt de stukken alleen op afspraak inzien. Wilt u langskomen? Maak een afspraak.

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn mondeling of schriftelijk eventuele zienswijzen over het ontwerpbesluit en de ontwerp-vvgb naar voren brengen bij burgemeester en wethouders, Postbus 53, 1800 BC Alk­maar. Eventuele zienswijzen dienen uiterlijk op de hierboven genoemde datum einde zienswijzentermijn te zijn ingediend.