Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst IJmondStaatscourant 2019, 10011VergunningenBekendmaking Besluit mer-beoordeling

Logo Omgevingsdienst IJmond

Riwald Recycling Beverwijk B.V., gelegen aan Zuiderkade 18 te Beverwijk, heeft een omgevingsvergunning aangevraagd in verband met het veranderen van de inrichting voor het overslaan van (gevaarlijke) afvalstoffen. De totale opslagcapaciteit bedraagt maximaal 85.000 ton en de doorzet op jaarbasis bedraagt maximaal 350.000 ton per jaar.

 

Op grond van artikel 7.2 van de Wet milieubeheer is de activiteit aangewezen in categorie 18.8 van de D-lijst van het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.).

Volgens artikel 7.17, lid 1 van de Wet milieubeheer dient er een milieueffectrapport gemaakt te worden, als er sprake is van een activiteit die wordt ondernomen, waarbij deze belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Hierna geven wij aan hoe het gestelde in de aanmeldingsnotitie zich tot dit toetsingskader verhoudt.

 

De directeur van Omgevingsdienst maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat gelet op het feit dat door de gebruikte stoffen, technologieën en ligging van de inrichting geen milieueffectrapport behoeft te worden gemaakt.

 

Het besluit en bijbehorende stukken liggen vanaf 21 februari 2019 gedurende zes weken ter inzage bij de Omgevingsdienst IJmond. Voor inzage kunt u contact opnemen via info@odijmond.nl met vermelding.

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbesluit, waartegen geen direct bezwaar of beroep open staat. U kunt uw bezwaren tegen dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedures van het uiteindelijke besluit, te weten de vaststelling van de omgevingsvergunning

Algemene informatie

Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.

Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl

 

Beverwijk 18-02-2019

directeur Omgevingsdienst IJmond

Namens deze:

L.A. Pannekeet