Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlaardingenStaatscourant 2018, 9594Ruimtelijke plannenOntwerp omgevingsvergunning planologisch afwijken en bouwen en besluit hogere grenswaarde, t.b.v. nieuwbouw centrumgebouw met 46 appartementen, sporthal, horeca- en detailhandelvoorzieningen, Dr. Wiardi Beckmansingel 4-8, Vlaardingen

Logo Vlaardingen

Gemeente Vlaardingen

 

Ontwerp omgevingsvergunning planologisch afwijken en bouwen en besluit hogere grenswaarde

 

Centrumplan Westwijk

 

Locatie Erasmusplein, Dr. Wiardi Beckmansingel 4-8

  • planologisch afwijken ten behoeve van de nieuwbouw van een centrumgebouw met daarin 46 appartementen, een sporthal, horeca- en detailhandelvoorzieningen

 

Burgemeester en Wethouders van Vlaardingen maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bekend een omgevingsvergunning voor het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan, als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c van de Wabo te nemen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid onder a onder 3.

 

De ruimtelijke onderbouwing behorend bij een planologisch afwijken van het  bestemmingsplan heeft betrekking op de juridisch-planologische regeling voor het realiseren van nieuwbouw van een centrumgebouw met daarin 46 appartementen, een sporthal, horeca- en detailhandelvoorzieningen op de locatie Erasmusplein/Dr. Wiardi Beckmansingel 4-8.

 

Besluit vaststellen hogere grenswaarde Wet geluidhinder

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen zijn van plan om een hogere grenswaarde ten gevolge van industrielawaai (geluidbron Botlek Pernis)  als bedoeld in artikel 83 e.v. van de Wet geluidhinder vast te stellen ten behoeven van bovengenoemde omgevingsvergunning.

 

De hogere grenswaarden ten gevolge van industrielawaai is nodig voor 46 appartementen.

 

Het ontwerp-besluit hogere grenswaarde ligt tegelijkertijd met het ontwerp omgevingsvergunning planologisch afwijken en bouwen ter inzage van donderdag 15 februari 2018, ook voor de duur van zes weken.

 

Ter inzage

 

U kunt de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken vanaf  vrijdag 16 februari 2018 gedurende 6 weken digitaal raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl met planid. NL.IMRO.0622.0194pbB1B22017-0020

 

Tevens zijn de stukken te raadplegen via de gemeentelijke website, waar verwezen wordt naar de link https://www.officielebekendmakingen.nl/. Er zijn geen papieren stukken beschikbaar.

 

Gedurende de termijn van de terinzageligging kan iedereen, bij voorkeur schriftelijk, zijn zienswijze op het plan kenbaar maken. Ook het indienen van een mondelinge zienswijze is mogelijk. Hiervoor verzoeken wij u tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de termijn van de terinzageligging, een afspraak te maken via het secretariaat van team Economie, Ruimte, Wonen en Milieu, telefoonnummer 010-2484700. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders, t.a.v. hoofd afdeling RMO, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Vermeldt u daarbij duidelijk dat het gaat om een zienswijze.

 

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen,

 

Vlaardingen, 14 februari 2018