Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NuthStaatscourant 2018, 9294Ruimtelijke plannenKennisgeving ontwerpbestemmingsplan hoek Hunnecum – Putgats, Nuth

Logo Nuth

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nuth maakt bekend, dat op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 21 februari 2018 het ontwerp-bestemmingsplan “hoek Hunnecum - Putgats” (NL.IMRO.0951.BP20316-VO01) gedurende zes weken (tot en met 04 april 2018) voor een ieder ter inzage ligt.

 

Doel, ligging en begrenzing

Door Tonnaer advieseurs is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld voor het saneren van de bouwtitels op het perceel hoek Hunnecum – Putgats te Nuth. De onderliggende bestemming “Wonen” blijft gehandhaafd, waardoor het beoogde gebruik van het perceel als tuin mogelijk is.

Het bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting.

 

Ter inzage en reageren

Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken die redelijkerwijs nodig zijn voor een beoordeling van het ontwerpbestemmingsplan liggen gedurende bovengenoemde termijn ter inzage in het gemeentehuis te Nuth.

Het plan is tevens digitaal raadpleegbaar op de gemeentelijke website: www.nuth.nl en op de landelijke voorziening voor bestemmingsplannen: www.ruimtelijkeplannen.nl 

 

Binnen voormelde periode kunnen door eenieder schriftelijk zienswijzen over het ontwerpplan worden uitgebracht. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van Nuth, Postbus 22000, 6360 AA te Nuth.

Binnen voornoemde termijn kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor zal desgevraagd een hoorzitting worden georganiseerd na een (tijdige) aanvraag daartoe.

Bij het Waboloket kan men ook terecht voor de ter inzage gelegde stukken, eventuele afschriften van stukken (tegen vergoeding van de daarvoor verschuldigde leges), nadere informatie over de aanvraag, de procedure, etc.

 

Nuth, 20 februari 2018