Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TielStaatscourant 2018, 9028Ruimtelijke plannenBekendmaking MER-beoordelingsbesluit en ontwerp bestemmingsplan Tiel Oost-Vijverterrein 2

Logo Tiel

Voor het Vijverterrein, deelgebied 2, wordt een bestemmingsplan ‘Tiel Oost – Vijverterrein 2’ voorbereid. Het plan betreft de bouw van maximaal 43 woningen op het Vijverterrein aan de Zwaluwstraat / Vijverlaan in Tiel. Het plan sluit aan op het naastgelegen woningbouwplan Vijverterrein.

m.e.r . beoordelingsbesluit

Burgemeester en wethouders hebben, op basis van de notitie ‘Vormvrije mer-beoordeling Tiel Oost – Vijverterrein 2’, op 6 februari 2018 besloten dat voor het bestemmingsplan geen Milieu Effect Rapportage (m.e.r.) hoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn die de opstelling van een m.e.r. noodzakelijk maken.

Het besluit en bijbehorende notitie liggen met ingang van 15 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl).

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit ten behoeve van het nieuwe bestemmingsplan. Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht staat tegen deze voorbereidingsbeslissing geen bezwaar of beroep open. Een eventuele reactie op dit besluit kunt u geven in het kader van de procedure van het bestemmingsplan.

Ontwerp bestemmingsplan

Burgemeester en wethouders leggen tegelijkertijd met het m.e.r.-beoordelingsbesluit het ontwerp bestemmingsplan ‘Tiel Oost – Vijverterrein 2’ ter visie.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt met ingang van 15 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage bij het omgevingsloket in het Klant Contact Centrum (KCC), Achterweg 2 te Tiel. Indien men toelichting wil op deze documenten kan telefonisch een afspraak worden gemaakt bij het Omgevingsloket (0344) 637 167. Ook is het mogelijk om via e-mail vragen te stellen (omgevingsloket@tiel.nl). Daarnaast is het plan te raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0281.BP00033-on01.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn zienswijze over het ontwerp schriftelijk of mondeling naar voren brengen bij de raad van de gemeente Tiel, p/a Postbus 6325, 4000 HH Tiel.

Degene die van de mogelijkheid gebruik wil maken om mondelinge zienswijzen in te brengen kan contact opnemen met de Griffie gemeente Tiel, mevrouw Pullen, tel. (0344) 637 373.