Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2018, 8764Ruimtelijke plannenKennisgeving bestemmingsplan ‘Parapluherziening parkeernormering’ en beheersverordening ‘Parapluherziening parkeernormering’

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 14 december 2017 het bestemmingsplan ‘Parapluherziening parkeernormering’ (NL.IMRO.0599.BP1097PapluParkern-) en de beheersverordening ‘Parapluherziening parkeernormering’(NL.IMRO.0599.BO7010PapluParkern-) heeft vastgesteld.

 

Het plangebied van het bestemmingsplan “Parapluherziening parkeernormering Rotterdam” omvat het grootste deel van het gemeentelijk grondgebied van Rotterdam. Uitgezonderd zijn die gebieden waar beheersverordeningen van kracht zijn (plangebied Waal-Eemhaven, Merwehavens en Vierhavens), de bestemmingsplangebieden “Hart van Zuid”, “Gedempte Zalmhaven”, “Noorderhelling”, “Coolhaven”, en “Forum”, alsmede de gebieden waar géén ruimtelijk plan van kracht is.

Het plangebied van de beheersverordening “Parapluherziening parkeernormering Rotterdam” omvat het gemeentelijk grondgebied van Rotterdam, waar de beheersverordeningen van kracht zijn, in gebied ‘Waal-Eemhaven’ en in ‘Merwehavens en Vierhavens’.

 

Aanleiding voor deze parapluherzieningen is een wetswijziging waardoor het niet langer mogelijk is om stedenbouwkundige voorschriften (waaronder de parkeernormen) op te nemen in de Bouwverordening Rotterdam 2010. Met het vervallen van de parkeerregeling in de Bouwverordening moet de een regeling over parkeernormen opgenomen worden in bestemmingsplannen of beheersverordeningen. Met deze parapluherzieningen worden de parkeerbeleidsregels over parkeernormen in de ruimtelijke plannen van de gemeente Rotterdam opgenomen. In deze parapluherzieningen worden de parkeerregeling, zoals opgenomen in de Bouwverordening, overgenomen. Het betreft een dynamische verwijzing naar deze parkeerregeling en toekomstige nieuwe parkeerregelingen.

 

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan en de vastgestelde beheersverordening liggen met ingang van vrijdag 16 februari tot en met vrijdag 30 maart 2018 ter inzage bij de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1. Het bestemmingsplan en de beheersverordening kunt u na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien.

 

De stukken kunnen tevens worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep bestemmingsplan

Tegen het vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan kan van zaterdag 17 februari tot en met vrijdag 30 maart 2018 beroep worden ingesteld door:

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerp naar voren hebben gebracht;

- belanghebbenden die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor zowel het beroepschrift als het verzoekschrift is griffierecht verschuldigd. Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking alvorens op het verzoek is beslist.

 

Beheersverordening

Het is niet mogelijk om beroep aan te tekenen tegen het besluit tot vaststelling van de beheersverordening.

De beheersverordening treedt de dag na publicatie in werking.

 

Rotterdam, 14 februari 2018

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

dhr. C.H. Jäger

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling