Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst IJmondStaatscourant 2018, 8688VergunningenBekendmaking Besluit mer-beoordeling

Logo Omgevingsdienst IJmond

Dril-Quip (Europe) Ltd, gelegen aan BUKO Bedrijvenpark 2 te Beverwijk, heeft een omgevingsvergunning aangevraagd voor het oprichten van een installatie bestemd voor de oppervlaktebehandeling van metalen door middel van een elektrolytisch of chemisch procedé. Deze aanvraag is tevens aangemerkt als mededeling in de zin van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer. De directeur van Omgevingsdienst IJmond maakt namens het algemeen bestuur van Omgevingsdienst IJmond bekend dat gelet op het feit dat door de gebruikte stoffen, technologieën en ligging van de inrichting geen milieueffectrapport behoeft te worden gemaakt.

B ezwaar niet mogelijk

Een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Daartegen staat in beginsel geen direct bezwaar open. Mocht u als belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met dit voorbereidingsbesluit, dan kunt u bezwaar indienen tegen het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond. Dat is de omgevingsvergunning beperkte milieutoets welke is verleend op 8 februari 2018 en waarvan wordt kennisgegeven in huis-aan-huis blad De Kennemer op 14 februari 2018.

Algemene informatie

Bezoekadres: Stationsplein 48b, Beverwijk. Postadres: Postbus 325, 1940 AH Beverwijk.

Telefoon: (0251) 26 38 63. Fax: (0251) 26 38 88. E-mail: info@odijmond.nl

 

Beverwijk, 14 februari 2017