Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2018, 8601Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan Slievenstraat 68

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 16 februari 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Slievenstraat 68” gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 29 maart 2018.

 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan 'Slievenstraat 68' voorziet in een herontwikkeling van de locatie Slievenstraat 68. Het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf wordt gesaneerd en de agrarische bestemming wordt gewijzigd zodanig dat ter plaatse de mogelijkheid wordt geboden voor de bouw

van een tweetal ruimte-voor-ruimtewoningen. De bestaande bedrijfswoning krijgt eveneens een woonbestemming.

 

Ontheffing Wet geluidhinder

Tevens hebben wij het voornemen hogere grenswaarden vast te stellen zoals bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de gevels van de op te richten woningen. De geluidbelasting ten gevolge van de Slievenstraat ligt tussen de 48 en 50 dB. Dit is meer dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde maar blijft onder de maximale ontheffingswaarde van 53dB.

 

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018008.OW01. De plannen zijn tevens te raadplegen via de gemeentelijke website www.someren.nl.

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Tegen het voornemen hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen kan een schriftelijke zienswijze kenbaar worden gemaakt bij burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.