Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 853Overig

Kennisgeving concept aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) net op zee Hollandse Kust (noord) met Hollandse Kust (noordwest) of (west), Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Van 14 april 2017 tot en met 29 mei 2017 lag de concept-NRD voor het milieueffectrapport (MER) voor net op zee Hollandse Kust (noord) ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, zijn meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD. Op 10 juli 2017 heeft de toenmalige Minister van Economische Zaken de definitieve NRD vastgesteld. De vaststelling van de definitieve NRD is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van woensdag 19 juli 2017.

Het kabinet heeft in december 2016 in de Energieagenda besloten tot het voorbereiden van een vervolgroutekaart windenergie op zee in 2030. Met het oog op toekomstige windparken waarvan de bouw tussen 2024 en 2030 wordt voorzien, wordt de eerder vastgestelde NRD net op zee Hollandse Kust (noord) uitgebreid om ook direct onderzoeken te kunnen laten uitvoeren ten behoeve van een nieuw potentieel windenergiegebied: Hollandse Kust (noordwest) of (west).

Voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen

Van vrijdag 12 januari 2018 tot en met donderdag 22 februari 2018 ligt een concept aanvullende NRD ter inzage voor net op zee Hollandse Kust (noord) met Hollandse Kust (noordwest) of (west). Hierin staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport (MER). Iedereen kan op de notitie reageren door het indienen van een zienswijze.

Wat gaat er gebeuren?

TenneT was al voornemens om een net op zee te realiseren dat zorgt voor de stroomverbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) met het landelijke hoogspanningsnet.

Het net op zee Hollandse Kust (noord) bestaat uit:

 • een platform op zee;

 • twee ondergrondse kabelsystemen voor het transporteren van de elektriciteit van het platform op zee naar een nieuw te bouwen transformatorstation;

 • een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation (te Beverwijk of te Vijfhuizen);

 • een (ondergrondse) aansluiting vanaf het transformatorstation op het hoogspanningsnet.

In totaal zijn zeven tracéalternatieven benoemd die onderzocht worden in het MER met aanlandingen bij Egmond aan Zee (1), Castricum (2), Wijk aan Zee (3), Noordzeekanaal (4 en 5), IJmuiden (6) en Zandvoort (7).

Met de aanvulling voor Hollandse Kust (noordwest) of (west) wordt hieraan toegevoegd:

 • een tweede platform op zee (noordwest) of (west) en eventueel een hulpplatform;

 • twee extra ondergrondse kabelsystemen;

 • een tweede transformatorstation;

 • een extra ondergrondse aansluiting op het hoogspanningsnet.

Dit heeft tot gevolg dat in het MER voor de genoemde zeven tracéalternatieven een bredere strook en voor het transformatorstation een groter oppervlak wordt onderzocht. Daarnaast worden op zee de tracés tussen Hollandse Kust (noord) en respectievelijk (noord-west) en (west) onderzocht.

Overzicht te onderzoeken tracéalternatieven.

Overzicht te onderzoeken tracéalternatieven.

Waarom is dit project nodig?

Ons klimaat verandert en de aarde warmt op. Om dit tegen te gaan stapt Nederland over op duurzame energie; van fossiele bronnen zoals olie, kolen en aardgas naar schone energie uit wind, zon en aardwarmte.

Om klaar te zijn voor de toekomst met meer energie uit schone energiebronnen, is het noodzakelijk dat we ons elektriciteitsnet continu aanpassen. Om die reden is het kabinet van plan om het net op zee Hollandse Kust, de hoogspanningsverbinding tussen de windparken voor de kust van Noord-Holland en het hoogspanningsnet op land te realiseren.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt er samen met bedrijven, gemeenten en provincies aan bij dat dit op een betrouwbare, betaalbare en veilige manier gebeurt.

Welke procedure wordt gevolgd?

Op de besluitvorming over het net op zee Hollandse Kust is de rijkscoördinatieregeling van toepassing. Dit betekent dat het tracé wordt vastgelegd in een inpassingsplan. De ministers van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stellen dit inpassingsplan vast. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De Minister van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan en de besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Wat is een milieueffectrapportage?

Een milieueffectrapport brengt de milieueffecten in beeld, zoals de effecten op leefomgevingskwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water. Op deze wijze kan kennis over deze effecten een volwaardige rol spelen bij de besluitvorming.

Waar kunt u de stukken inzien?

U kunt de concept aanvullende NRD van 12 januari 2018 tot en met 22 februari 2018 inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u de notitie in dezelfde periode tijdens de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties:

 • gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum;

 • gemeente Haarlem, Zijvest 39, 2011 VB Haarlem;

 • gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC Beverwijk.

Hoe kunt u een zienswijze indienen?

Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze laat u weten wat u vindt van de notitie. U kunt hierbij denken aan:

 • Staan er naar uw mening onjuistheden in de concept aanvullende NRD?

 • Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?

 • Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?

We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de notitie u reageert en u uw zienswijze onderbouwt met argumenten.

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 12 januari 2018 tot en met donderdag 22 februari 2018. Dat kan op verschillende manieren:

 • Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder ‘Net op zee Hollandse Kust (noord)’. U kunt niet reageren per e-mail.

 • Per post door een brief te sturen naar:

Bureau Energieprojecten

Inspraakpunt Net op zee Hollandse Kust (noord)

Postbus 248

2250 AE Voorschoten

Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u een ontvangstbevestiging sturen.

 • Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen op werkdagen tussen 9.00 uur en 12.00 uur met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Wat is de verdere procedure?

De concept aanvullende NRD wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, zoals gemeenten, provincies en adviseurs met een wettelijke taak. Daarnaast brengt de Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) aanvullende NRD. Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld. Dit milieueffectrapport vormt de onderbouwing voor het inpassingsplan en de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Het milieueffectrapport komt, samen met de ontwerpen van het inpassingsplan en de daarmee samenhangende besluiten, ter inzage te liggen. Later kunt u daar ook weer op reageren. Dit wordt aangekondigd in onder andere de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl.

Wilt u meer weten?

Meer informatie over het net op zee Hollandse Kust (noord) en alle bijbehorende stukken vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.