Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeldermalsenStaatscourant 2018, 8422Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2018”, gemeente Geldermalsen

Logo Geldermalsen

INSPRAAK

Met ingang van vrijdag 16 februari 2018 ligt voor zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” ter inzage. 

Toelichting op de planstukken

Het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” omvat nagenoeg het gehele buitengebied van de gemeente Geldermalsen. Behalve de diverse woonkernen zijn tevens enkele kleinere locaties buiten het plan gehouden. Het bestemmingsplan is vooral een actualisatie van het huidige bestemmingsplan Buitengebied uit 2006 én de daarna doorgevoerde herzieningen.

Uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan is de geldende planologische situatie, waarbij op een aantal punten een verruiming van de bouw- en gebruiksmogelijkheden is opgenomen. Enkele aanvullende bijzonderheden van het plan zijn onder meer:

 • 1.

  Alle agrarische bedrijven en burgerwoningen hebben nu een concreet toegewezen bouwvlak of bestemmingsvlak gekregen. De huidige regeling van “verbale” bouwvlakken is verlaten.

 • 2.

  Het met de gemeenten en de provincie uitgewerkte beleid voor de bescherming van de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is in het bestemmingsplan opgenomen.

 • 3.

  De in 2006 uitgewerkte, maar uiteindelijk grotendeels niet in werking getreden, regeling voor de particuliere recreatiepercelen langs de Linge is in hoofdlijnen overgenomen.

 • 4.

  Rekening is gehouden met de in de provinciale verordening opgenomen regeling voor de niet-grondgebonden veehouderij.

 • 5.

  Door de vormeisen die worden gesteld aan nieuwe bestemmingsplannen is de huidige planmethodiek met een viertal gebiedsbestemmingen teruggebracht naar een tweetal agrarische hoofdbestemmingen. Daarbinnen worden nadere bijzonderheden met aanduidingen verder uitgewerkt.

Raadplegen planstukken

De ter inzage gelegde stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klantencontactcentrum op het gemeentehuis te Geldermalsen (adres: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen). Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl

De planstukken zijn tevens te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft het planidentificatienummer: NL.IMRO.0236.BpBuitenGDM2018-VO01

Ten slotte staan de stukken (in pdf-vorm) op de gemeentelijke website: www.geldermalsen.nl/bestemmingsplannen/bestemmingsplan inzien  

Informatiebijeenkomsten

Gedurende de inspraakfase zal een tweetal informatiebijeenkomsten worden gehouden:

Dinsdag 6 maart 2018: Partycentrum De Betuwepoort te Rhenoy (adres: Kornelis van Wijnenstraat 1, 4152 EG Rhenoy).

Donderdag 8 maart 2018: gemeentehuis te Geldermalsen (adres: Kuipershof 2, 4191 KH Geldermalsen).

Beide bijeenkomsten beginnen om 19:00 uur en lopen door tot 21:30 uur. U kunt elk moment binnenlopen om de planstukken te bekijken. Ook kunt u uitleg krijgen over de inhoud van het bestemmingsplan.

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging (t/m donderdag 29 maart 2018) kan een ieder een schriftelijke reactie (geen e-mail) sturen naar het college van B&W van de gemeente Geldermalsen, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Indien u een mondelinge reactie wilt geven dan dient u hiervoor, uiterlijk één week voor het einde van de terinzagetermijn, eerst een afspraak te maken via het secretariaat van de afdeling RO (tel. 0345-586611; alleen tijdens kantoortijden).

Verdere procedure

Gelijktijdig met de inspraakfase krijgen diverse instanties (o.a. provincie en waterschap) de mogelijkheid om te reageren op het voorontwerpplan (= wettelijk vooroverleg artikel 3.1.1 Bro).

Na afloop van de inspraak- en vooroverlegfase zal het college van B&W de binnengekomen reacties beoordelen en zo nodig de planstukken wijzigingen of aanvullen. Vervolgens zal het (aangepaste) bestemmingsplan als ontwerp opnieuw ter inzage worden gelegd. Gelijktijdig zal dan ook het ontwerp van het Milieueffectrapport (MER) ter inzage gaan. Dit laatste is onder meer nodig in verband met de nabijheid van Natura 2000-gebieden, waaronder het gebied “Lingegebied & Diefdijk Zuid”.