Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CuijkStaatscourant 2018, 8299Ruimtelijke plannenONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘CUIJK CENTRUM, KOP MOLENSTRAAT’

Logo Cuijk

Burgemeester en wethouders van Cuijk maken - overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening - bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Cuijk Centrum, Kop Molenstraat’ ter inzage wordt gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan is – behoudens een paar doorgevoerde tekstuele wijzigingen in de toelichting - ongewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan.

Het plangebied bestaat uit de volgende twee delen:

  • 1.

    het westelijke gedeelte, te weten de percelen Molenstraat 76 en 76a, 5431 BZ Cuijk (hoek Molenstraat/Smidstraat) te Cuijk, kadastraal bekend als Cuijk, sectie C, nummer 3586; ter plaatse worden vierentwintig gestapelde (huur)appartementen gerealiseerd;

  • 2.

    het oostelijke gedeelte, te weten de percelen Molenstraat 62a, b en c, 5431 BZ Cuijk en Smidstraat ongenummerd, 5451 BG Cuijk (voormalige locatie Taxi Van Dijk), kadastraal bekend als Cuijk, sectie C, nummers 4217, 4218, 3883 en 3887; aan de zijde van de Smidstraat worden vier aaneengebouwde (koop)woningen gerealiseerd en aan de zijde van de Molenstraat worden twee bestaande (koop)woningen gerenoveerd.

Aanvullend wordt bekendgemaakt, dat burgemeester en wethouders op grond van artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening, voornemens zijn om bij de vaststelling van het bestemmingsplan ‘Cuijk Centrum, Kop Molenstraat ’ de raad te adviseren geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins is verzekerd. Er wordt derhalve geen ontwerpexploitatieplan ter inzage gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen zes weken ter inzage van donderdag 15 februari 2018 tot en met woensdag 28 maart 2018. Een uitgeprint exemplaar kan worden ingezien bij de publieksbalie in het gemeentehuis tijdens openingstijden. Tegen betaling zijn afschriften verkrijgbaar. U kunt de stukken ook inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, onder ID-nummer NL.IMRO.1684.07BPmolenstraat-ON01.

Gedurende voornoemde termijn van terinzagelegging kan eenieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke zienswijze richt u aan de gemeenteraad van Cuijk, per postadres: postbus 7, 5360 AA GRAVE. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling via telefoonnummer 0485 – 460 300. Zienswijzen kunt u niet per e-mail indienen.

Cuijk, 14 februari 2018

Burgemeester en wethouders van Cuijk