Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RenswoudeStaatscourant 2018, 7881Ruimtelijke plannenOntwerpbesluit wijzigingsplan Groeperweg 21a Renswoude

Logo Renswoude

Het college is voornemens om het wijzigingsplan ‘Groeperweg 21a’ vast te stellen. Dit plan heeft betrekking op het wijzigen van de agrarische bestemming van het voormalige agrarische bedrijf op dit adres naar de woonbestemming. De voormalige agrarische bebouwing op dit perceel wordt gesloopt en hiervoor in de plaats wordt er een vrijstaande woning met bijgebouw teruggebouwd.

Het ontwerp-wijzigingsplan ligt vanaf heden gedurende zes weken ter inzage op de afdeling Omgevingsbeheer van het gemeentehuis (Dorpsstraat 4, Renswoude).

Ook kan het plan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen tot 27 maart 2018 hun zienswijze over dit ontwerpplan kenbaar maken bij burgemeester en wethouders. Dit kan naar keuze schriftelijk of mondeling. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan:

Het college van burgemeester en wethouders

Postbus 8

3927 ZL Renswoude

Een mondeling zienswijze kan worden ingediend door binnen de genoemde termijn een afspraak te maken met mevrouw E. Zech.

Voor meer informatie: Mw. E. Zech (tel: 0318 – 57 81 62/ e.zech@renswoude.nl)

Renswoude, 12 februari 2018