Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheStaatscourant 2018, 7753OverigKENNISGEVING

Logo Drenthe

Onderwerp: Beslissing inzake m.e.r.-beoordelingsplicht ten behoeve van RIKA Greenpark Wijster te Wijster voor het oprichten van een vergistingsinstallatie

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe maken bekend dat zij een beslissing hebben genomen op de op

30 oktober 2017 ontvangen m.e.r.-aanmeldingsnotitie van RIKA Greenpark Wijster, (omsloten door) Vamweg, Ambachtsweg en Nijverheidsweg te Wijster in verband met het oprichten van een vergistingsinstallatie.

 

De mededeling is gedaan omdat de beoogde activiteit staat vermeld in categorie 18.1 van onderdeel D van bijlage 1, van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.).

Op grond van de kenmerken van de activiteit, de plaats van de activiteit en de kenmerken van het potentiële effect van de activiteit is besloten dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zullen zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

 

Terinzagelegging

De mededeling, de aanmeldingsnotitie en de beslissing liggen van 31 januari 2018 tot en met 13 maart 2018 als volgt ter inzage:

- bij de gemeente Midden-Drenthe, Raadhuisplein 1 te Beilen, Afdeling Dienstverlening: op maandag, dinsdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur, op woensdag van 8.30 uur tot 16.00 uur en op donderdag van 8.30 uur tot 20.00 uur (telefoonnummer (0593) 53 92 22; op donderdag van 16.30 uur tot 20.00 uur, telefoonnummer (0593) 53 93 47);

- bij de provincie Drenthe, Westerbrink 1 te Assen op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur.

 

Bezwaar

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep kunnen instellen tegen het voorbereidingsbesluit, kunnen zij hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak- en/of rechtsbeschermingsprocedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.

 

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de beslissing kan contact worden opgenomen met het Bedrijfsbureau van de Regionale Uitvoeringsdienst, telefoonnummer 0800-9102.