Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 15 december 2017, nr. 1276903, houdende regels voor de subsidieverstrekking ten behoeve van projecten die bijdragen aan werkdrukvermindering voor leerkrachten in het primair (speciaal) onderwijs met aandacht voor passend onderwijs (Subsidieregeling werkdrukvermindering)

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

Gelet op de artikelen 4 en 5 van de Wet overige OCW-subsidies en de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Minister:

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media,

school:

school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra of artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES,

bevoegd gezag:

bevoegd gezag van een school, als bedoeld in artikel 1 Wet op primair onderwijs, artikel 1 van de Wet op de expertisecentra of artikel 1 van de Wet primair onderwijs BES,

samenwerkingsverband:

samenwerkingsverband passend onderwijs,

fase 1:

fase waarin scholen onderzoeken en achterhalen wat de oorzaken van werkdruk zijn,

fase 2:

fase waarin scholen concrete activiteiten oppakken om de werkdruk te verminderen of vervolgstappen zetten om tot een oplossing te komen voor de ervaren werkdruk.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

Deze regeling geldt in aanvulling op de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

 • 1. De Minister kan aan het bevoegd gezag subsidie verstrekken voor projecten ter vermindering van werkdruk bij leerkrachten.

 • 2. De subsidie wordt verstrekt voor de uitvoering van een plan van aanpak in kalenderjaar 2018.

Artikel 4. Subsidieplafond

Voor subsidieverstrekking op grond van deze regeling is in kalenderjaar 2018 een bedrag beschikbaar van € 400.000.

Artikel 5. Wijze van verdeling beschikbare middelen

De Minister verdeelt het beschikbare bedrag in de volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Artikel 6. Hoogte subsidiebedrag

De subsidie bedraagt per aanvraag maximaal € 8.000.

Artikel 7. Aanvraag

 • 1. Een aanvraag tot subsidieverstrekking wordt ingediend voor 1 april 2018.

 • 2. De aanvraag tot subsidieverstrekking wordt ingediend door het bevoegd gezag. Een bevoegd gezag kan maximaal één subsidieaanvraag indienen. De subsidieaanvraag heeft betrekking op één school.

 • 3. De aanvraag geschiedt met het digitale aanvraagformulier dat via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 8. Subsidiecriteria

 • 1. Het plan van aanpak beschrijft in ieder geval:

  • a. indien een school zich bevindt in fase 1: welke activiteiten worden ingezet om de oorzaken van werkdruk te achterhalen,

  • b. indien een school zich bevindt in fase 2: welke concrete vervolgstappen worden gezet en welke activiteiten worden ondernomen om de werkdruk daadwerkelijk te verminderen,

  • c. op welke wijze de leerkrachten betrokken zijn bij de totstandkoming van het plan van aanpak en de uitvoering ervan,

  • d. op welke wijze het samenwerkingsverband betrokken is bij het plan van aanpak en de uitvoering ervan, indien het een aanvraag betreft die betrekking heeft op de werkdruk die voortkomt uit passend onderwijs, en

  • e. op welke wijze de opgedane ervaringen actief worden verspreid naar minimaal één andere school dan wel, indien het een aanvraag betreft die betrekking heeft op de werkdruk die voortkomt uit passend onderwijs, het samenwerkingsverband.

 • 2. De aanvraag is voorzien van een begroting.

 • 3. De aanvraag geschiedt met het digitale aanvraagformulier dat via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen beschikbaar wordt gesteld.

Artikel 9. Besteding, vaststelling en betaling subsidie

 • 1. Indien de activiteiten zijn uitgevoerd en aan de verplichtingen is voldaan, kan het niet aangewende deel van de subsidie worden besteed aan andere activiteiten waarvoor bekostiging wordt verstrekt.

 • 2. De subsidie wordt direct vastgesteld binnen 13 weken na ontvangst van de subsidieaanvraag. De Minister betaalt het subsidiebedrag ineens.

Artikel 10. Evaluatie

 • 1. Scholen die zich bij de aanvraag bevinden in fase 1 geven na uitvoering van het plan van aanpak inzage in de wijze waarop de school werkdruk in kaart heeft gebracht.

 • 2. Scholen die zich bij de aanvraag bevinden in fase 2 geven inzage in de wijze waarop de werkdruk voor leerkrachten is verminderd, wat de school specifiek anders heeft gedaan, wat het de leerkrachten en school oplevert en de wijze waarop de resultaten duurzaam worden geïmplementeerd in de werkwijze van de school.

 • 3. Voor de evaluatie wordt een digitaal formulier beschikbaar gesteld via de website van de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Daarbij wordt tevens vastgesteld binnen welke termijn dit formulier uiterlijk wordt ingeleverd.

Artikel 11. Subsidieverantwoording

De verantwoording van de subsidie geschiedt overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in de jaarverslaggeving. De subsidieontvanger toont op verzoek van de Minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Artikel 12. Inwerkintreding en geldigheidsduur

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 september 2019.

Artikel 13. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling werkdrukvermindering.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

TOELICHTING

Algemeen

Met het verstrekken van subsidies voor projecten zoals bedoeld in deze regeling, kunnen scholen en samenwerkingsverbanden leren van goede voorbeelden hoe werkdruk voor leerkrachten kan worden verminderd met aandacht voor passend onderwijs. De projecten worden uitgevoerd op scholen in het primair (speciaal) onderwijs.

Deze impuls heeft als doel scholen inzicht te bieden in de manier waarop werkdruk in het onderwijs kan worden verlicht. Deze regeling stimuleert en faciliteert scholen om het gesprek over werkdruk aan te gaan en hun taken en werkzaamheden binnen de school met het lerarenteam kritisch te evalueren en aan te pakken.

Doel van de subsidieregeling

Deze subsidieregeling heeft als doel scholen inzicht te bieden in de manier waarop werkdruk in het onderwijs kan worden verlicht en daadwerkelijk tot werkdrukvermindering te komen.

Uitvoering door DUS-I

De regeling is door DUS-I op uitvoerbaarheid beoordeeld. De aanvraag voor subsidie wordt elektronisch ingediend. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van het aanvraagformulier dat beschikbaar wordt gesteld op www.dus-i.nl.

Communicatie

Voorafgaand aan de publicatie van de regeling wordt via een aantal kanalen de regeling kenbaar gemaakt, deze zijn de nieuwsbrief po, www.poraad.nl, www.leraar.nl, nieuwsbrief leraar-ambtenaren, www.passendonderwijs.nl, sociale media zoals facebook pagina Lerarentekort en de bonden.

Artikelsgewijs

Artikel 1. Begripsbepaling

De subsidieregeling is bedoeld voor scholen in het primair onderwijs als bedoeld in artikel 1 Wet op het primair onderwijs of als bedoeld in artikel 1 Wet op de expertisecentra. Deze regeling is van overeenkomstige toepassing in Caribisch Nederland en dus ook bedoeld voor scholen als bedoeld in artikel 1 Wet primair onderwijs BES.

Artikel 2. Toepassing Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is van toepassing op deze regeling.

Artikel 3. Te subsidiëren activiteiten

Werkdruk kan verschillende oorzaken hebben. Scholen kunnen dan ook zelf aangeven waar zij, in het kader van werkdrukvermindering, middelen voor in willen zetten.

Artikel 4. Subsidieplafond

Voor subsidieverstrekking op basis van deze regeling is in kalenderjaar 2018 een bedrag van € 400.000,– beschikbaar.

Artikel 5. Wijze van verdeling beschikbare middelen

De datum en het tijdstip waarop een aanvraag middels het digitale formulier dat hiervoor beschikbaar is gesteld, voorzien van een plan van aanpak met begroting, is ontvangen op www.dus-i.nl geldt als de datum waarop de aanvraag is binnengekomen. Als een aanvraag onvolledig is, omdat bijvoorbeeld het plan van aanpak ontbreekt, kan de Minister de aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag aan te vullen. Als datum van ontvangst geldt dan de datum van ontvangst van de aangevulde aanvraag.

Artikel 6. Hoogte subsidiebedrag

Het maximale bedrag per aanvraag bedraagt € 8.000,–. Een aanvraag voor een lager bedrag kan tevens toegekend worden.

Artikel 7. Aanvraag

De subsidieaanvragen worden in volgorde van binnenkomst afgehandeld en toegekend door de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Artikel 8. Subsidiecriteria

De subsidie aanvraag moet zijn voorzien van een begroting. De activiteiten in zowel fase 1 als in fase 2 moeten zo concreet mogelijk worden uitgewerkt. De opgedane ervaring(en) moeten worden verspreid naar ten minste één school dan wel samenwerkingsverband.

Artikel 10. Evaluatie

Als de subsidieontvanger niet voldoet aan de aan deze subsidie verbonden verplichting kan de subsidievaststelling worden ingetrokken of ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd, op grond van artikel 4:49 van de Algemene wet bestuursrecht. Omdat de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS van toepassing is op deze regeling geldt, naast de verplichting uit dit artikel, bijvoorbeeld ook de meldingsplicht (artikel 5.7 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS).

Scholen in fase 1 worden gevraagd na uitvoering van het project beknopt (op een aantal bladzijden) inzage te geven in de wijze waarop het gesprek over werkdruk op school heeft plaatsgevonden.

Scholen in fase 2 worden gevraagd beknopt (op een aantal bladzijden) inzage te geven in de wijze waarop de werkdruk voor docenten is verminderd, wat de school specifiek (anders) heeft gedaan, wat het de docenten en de school oplevert en op welke wijze het geïmplementeerd wordt in de werkwijze van de school.

Deze beknopte evaluaties worden benut voor informeren van andere scholen en samenwerkingsverbanden.

Artikel 11. Subsidieverantwoording

De verantwoording vindt plaats via de reguliere jaarverslaggeving. Daarnaast geldt de meldplicht op basis van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS en kan DUS-I middels een steekproef controleren.

De Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, A. Slob

Naar boven