Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor Ondernemend NederlandStaatscourant 2018, 7467Ontheffingen

Kennisgeving goedkeuringsbesluit gedragscode Wet natuurbescherming

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft op 2 februari 2018 de ‘Gedragscode Tijdelijke Natuur’ goedgekeurd.

Welke aanvraag is ontvangen?

Op 2 juni 2017 heeft de de Stichting Tijdelijke Natuur een verzoek gedaan om goedkeuring van een gedragscode op grond van de Wet natuurbescherming (artikel 3.31).

Tijdelijke natuur is natuur die ontstaat op terreinen die een aantal jaren braak liggen in afwachting van de realisatie van hun definitieve bestemming, zoals een woonwijk of bedrijventerrein. De terreineigenaar laat de natuur op het terrein in de periode dat het terrein braak ligt tot ontwikkeling komen en ziet af van verstorende acties als het omploegen van het terrein.

De terreineigenaar krijgt door deze gedragscode vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming voor beschermde dier- en plantensoorten die zich tijdens deze periode op het terrein hebben gevestigd bij het opruimen van de tijdelijke natuur.

In de gedragscode staat hoe om wordt gegaan met beschermde natuurwaarden tijdens de verschillende fases van een project voor tijdelijke natuur: de voorbereiding, de fase waarin het terrein de status heeft van tijdelijk natuurgebied en de fase waarin eventuele beschermde soorten worden verplaatst en het terrein weer in gebruik wordt genomen. In de gedragscode staan maatregelen beschreven die waarborgen dat er zorgvuldig wordt gehandeld.

Hoe verloopt de procedure?

Over dit soort verzoeken beslist de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Deze heeft besloten de gedragscode goed te keuren. Het besluit is vijf jaar geldig en is geregistreerd onder nummer RVO/2018/20. Het verzoek is behandeld volgens de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wat houdt een gedragscode in?

In de Wet natuurbescherming (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10) staan verbodsbepalingen om inheemse planten en dieren te beschermen. Met een goedgekeurde gedragscode geldt vrijstelling van deze verbodsbepalingen als werkzaamheden volgens die gedragscode plaatsvinden. Het gaat om werkzaamheden voor bestendig gebruik, voor bestendig beheer of onderhoud van infrastructuur en voor ruimtelijke ontwikkeling en inrichting.

Hoe kunnen belanghebbenden in beroep gaan?

Binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is gepubliceerd kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan de indiener van het beroepschrift zijn woonplaats in Nederland heeft.

Kijk voor meer informatie op www.rechtspraak.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief).

U kunt het besluit en de gedragscode inzien op mijn.rvo.nl/wet-natuurbescherming-ontheffing-en-vrijstelling, onder het kopje Gedragscodes.