Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Stichting Autoriteit Financiële MarktenStaatscourant 2018, 74117Besluiten van algemene strekking

Besluit tot intrekking van de Beleidsregel aangaande ESMA Richtsnoeren interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving

De Stichting Autoriteit Financiële Markten

Besluit:

Artikel 1

De navolgende beleidsregel wordt ingetrokken:

  • Beleidsregel aangaande ESMA Richtsnoeren interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving.

Artikel 2

Dit is een besluit in de zin van artikel 1:3, vierde lid, van de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 3

De bekendmaking van dit besluit geschiedt door plaatsing in de Staatscourant.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de datum van publicatie in de Staatscourant.

Artikel 5

Dit besluit kan worden aangehaald als Besluit intrekking Beleidsregel aangaande ESMA Richtsnoeren interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving.

Amsterdam, 18 december 2018

M.W.L. van Vroonhoven, Bestuursvoorzitter

G.J. Everts, Bestuurslid

TOELICHTING

Op 12 april 2012 heeft de AFM een beleidsregel gepubliceerd in de Staatscourant tot toepassing van de ESMA Richtsnoeren interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving1. Deze beleidsregel was gebaseerd op de toepasselijke ESMA Richtsnoeren. De Board of Supervisors van ESMA heeft op 26 september 2018 besloten om deze richtsnoeren in te trekken. ESMA heeft het besluit tot intrekking van de richtsnoeren op haar website gepubliceerd2. ESMA heeft de richtsnoeren ingetrokken omdat de materie inhoudelijk is geregeld in MiFID II. MiFID II is op 3 januari 2018 in werking getreden. De onderhavige beleidsregel is daarmee overbodig geworden en kan worden ingetrokken.


X Noot
1

Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten van 30 maart 2012 tot toepassing van ESMA Richtsnoeren in verband met het gedragstoezicht bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht met betrekking tot interne beheersing in een geautomatiseerde handelsomgeving voor handelsplatformen, beleggingsondernemingen en bevoegde autoriteiten, zie:

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2012-7482.html