Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2018, 74083VerkeersbesluitenTijdelijke verkeersmaatregelen, woensdag 12 juni 2019 van 13:00 uur tot uiterlijk 16:00 uur, gemeente Lingewaal

Logo Lingewaal

Geachte heer/mevrouw,

 

Op 22 november 2018 hebben wij van u een aanvraag ontvangen voor het organiseren van een straatspeeldag op 12 juni 2019 aan de Achterweg 77 t/m 103 te Herwijnen. Hierover berichten wij u het volgende.

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet verlenen wij u de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen voor woensdag 12 juni 2019 van 13:00 uur tot uiterlijk 16:00 uur:

  • De Achterweg, tussen de Zandsteeg en de Onderweg wordt afgesloten voor het verkeer – zie situatietekening evenementenvergunning.

  • T.h.v. kruising / aansluiting Achterweg / Zandsteeg dient een rood-wit afzethek met hierop een geslotenverklaring (model C – 01) te worden geplaatst.

  • T.h.v. kruising / aansluiting Achterweg / Onderweg dient een rood-wit afzethek met hierop een geslotenverklaring (model C-01) te worden geplaatst.

  • T.h.v. kruising / aansluiting Achterweg / Waaldijk dient een rood-wit afzethek met hierop een geslotenverklaring (model C-01) te worden geplaatst.

  • Om te voorkomen dat verkeer moet terugrijden vanwege de ingestelde afsluiting moet er een tekstbord worden geplaatst met ‘Doorgaand Rijverkeer Gestremd’ en afsluitbord model C-01 aan het begin van de Onderweg op de kruising van de Zeek.

 

De volgende voorwaarden worden aan het verlenen van deze tijdelijke verkeersmaatregel gesteld:

 

  • U draagt er zorg voor dat het doorgaand verkeer zo min mogelijk wordt gehinderd. De normen van verkeersveiligheid en de regelgeving op grond van de Wegenverkeerswet dienen strikt in acht te worden genomen.

  • U dient zelf zorg te dragen voor de benodigde dranghekken en verwijzingsborden.

Bijlage

De onderstaande bijlage maakt onverminderd deel uit van deze tijdelijke verkeersmaatregel:

 

  • Situatietekening

Informatie

Hebt u nog vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving (VVH) op telefoonnummer 0345 - 63 40 00 of via info@lingewaal.nl.

    

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders,

   

J.A.B.W. van Lith

Afdelingsmanager Veiligheid, Vergunningen en Handhaving[Ondertekening afd.manager VVH namens B&W] 

Bezwaarmogelijkheid:

Indien u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen op grond van art. 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van dit besluit, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college. Het bezwaarschrift moet ten minste bevatten: uw naam, adres, de dagtekening en een beschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop het bezwaar berust. Dit bezwaarschrift schorst de werking van het besluit overigens niet.

Voorts kunt u, indien u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Wij wijzen u er op dat er voor deze procedure griffierecht betaald moet worden, de tarieven kunt u vinden op de website www.rechtspraak.nl.

Adres:Rechtbank Gelderland

Team bestuursrecht

Postbus 9030, 6800 EM Arnhem

Informatie over de bezwarenprocedure en uw recht op een vergoeding (dwangsom) als de gemeente te laat een besluit neemt, is te vinden op de website van de gemeente Lingewaal (www.lingewaal.nl). Heeft u geen internet dan kunt u de informatie telefonisch opvragen bij de afdeling Bedrijfsvoering en Ondersteuning, juridische zaken via telefoonnummer (0345) 63 40 37.[Bezwaarmogelijkheid college]