Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpStaatscourant 2018, 73996Instelling gemeenschappelijke regelingenBESLUIT TOT DERDE WIJZIGING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INKOOPBUREAU H-10, gemeente Pijnacker-Nootdorp

Logo Pijnacker-Nootdorp

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Voorschoten, Wassenaar, Westland en Zoetermeer,

 

overwegende dat:

 • -

  het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10, op basis van artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10, door SeinstravandeLaar een Evaluatierapport heeft laten opstellen;

   

 • -

  naar aanleiding van dit rapport is besloten de besluitvorming over de continuering van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 met een jaar op te schorten;

   

 • -

  op basis van het Evaluatierapport een visietraject is gestart over de toekomst van de jeugdhulp en de samenwerking daarbij;

   

 • -

  het met het oog op de lopende contractperiode, het lopende verbetertraject binnen het Inkoopbureau H-10, het opgestarte inkoopproces 2020-2024, waarin we overgaan naar resultaatbekostiging, en de zorgvuldige implementatie van de toekomstige governance wenselijk is de besluitvorming over het al dan niet continueren van de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 twee jaar later dan gepland te laten plaatsvinden;

   

 • -

  in verband hiermee in artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 technische wijzigingen moeten worden doorgevoerd;

   

 • -

  de gemeenteraden toestemming hebben gegeven voor deze derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen,

 

besluiten vast te stellen de Regeling tot derde wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10:

 

Artikel I  

De Gemeenschappelijke regeling Inkoopbureau H-10 wordt gewijzigd als volgt:

 • A.

  Artikel 20, eerste lid, komt te luiden:

  • 1.

   Toetreding van een andere gemeente tot de regeling of uittreding van een gemeente uit de regeling is mogelijk vanaf 1 januari 2021.

 • B.

  Artikel 24, eerste en tweede lid, komen te luiden:

  • 1.

   De regeling wordt aangegaan tot en met 31 december 2020.

  • 2.

   Voor 1 maart 2020 wordt op basis van de evaluatie als bedoeld in artikel 19 en een onderzoek naar de gewenste samenwerkingsvorm, door de colleges van burgemeester en wethouders besloten of de samenwerking door middel van deze regeling wordt voortgezet dan wel opgeheven.

Artikel II  

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in de Staatscourant.

 

Vastgesteld door het college van Delft op 29 november 2018

de secretaris,

mr. J. Krul

de burgemeester

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart

Vastgesteld door het college van Den Haag op 18 december 2018

de secretaris,

drs. P. Hennephof

de burgemeester,

mw. P. Krikke

Vastgesteld door het college van Leidschendam-Voorburg op 30 oktober 2018

de wnd. secretaris,

mr. drs. M.R. Gorsse

de burgemeester

K. Tigelaar

Vastgesteld door het college van Midden-Delfland op 9 oktober 2018

de secretaris,

M.A.I. Born

de burgemeester

A.J. Rodenburg

Vastgesteld door het college van Pijnacker-Nootdorp op 30 oktober 2018

de secretaris,

drs. J.P.R. Woudstra

de burgemeester

mw. F. Ravestein

Vastgesteld door het college van Rijswijk op 25 september 2018

de secretaris,

drs. M. Middendorp

de burgemeester

drs. M.J. Bezuijen

Vastgesteld door het college van Voorschoten op 17 december 2018

de secretaris,

A.R. de Graaf

de wnd. burgemeester,

mw. P.J. Bouvy-Koene

Vastgesteld door het college van Wassenaar op 11 december 2018

de secretaris,

mw. H.I.P. Oppatja

de wnd. burgemeester,

J.F. Koen

Vastgesteld door het college van Westland op 6 november 2018

de secretaris,

M. van Beek

de wnd. burgemeester,

mw. A.M.A. van Ardenne-van der Hoeven

Vastgesteld door het college van Zoetermeer op 27 november 2018

de secretaris,

B.J.D. Huykman

de burgemeester,

Ch.B. Aptroot