Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenStaatscourant 2018, 73950VerkeersbesluitenV E R K E E R S B E S L U I T

Logo Midden-Groningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen;

gelet op:

 • -

  het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 (hierna WvW1994), het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna RVV1990) en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna BABW);

 • -

  het bepaalde in artikel 15, lid 1 van de WvW1994 dat een verkeersbesluit dient te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het BABW genoemde verkeerstekens en onderborden, voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de WvW1994 dat het college van burgemeester en wethouders hier bevoegd is tot het nemen van verkeersbesluiten;

 • -

  het Algemeen Mandaatbesluit Midden-Groningen, zaaknummer 2018-000076, vastgestelde doormandateringslijst van 2 januari 2018, team Omgevingskwaliteit taken 2 en 12, waarbij het mandaat is verleend namens het college van burgemeester en wethouders een verkeersbesluit te nemen of in te trekken.

overwegende:

 • -

  dat een inerne aanvraag is ontvangen voor het intrekken van voorrangskruispunten Eemskanaal zuid-zijde met de Lagelandsterweg, Blokum en Laanweg te Lageland, volgens bijgaande tekening;

 • -

  dat dit deel van Eemskanaal ZZ in beheer en eigendom is van de gemeente Midden-Groningen;

 • -

  dat op de Eemskanaal ZZ en zijwegen een maximum snelheid geldt van 60 km/uur;

 • -

  dat vanuit het landelijk programma Duurzaam Veilig en het door de gemeente raad van Slochteren vastgestelde Wegencategoriseringsplan 2013-2023 voor de Eemskanaal ZZ wenselijk is gelijkwaardige kruispunten aan te geven;

 • -

  dat met deze verkeersmaatregel wij duidelijkheid gegeven over gelijkwaardigeheid van kruispunten in het gehele 60km/uur zone;

 • -

  dat door het opheffen van de voorrangssituatie de vrijheid en veiligheid van het verkeer niet wordt geschaad;

 • -

  dat verder geen onevenredige belangen worden geschaad;

 • -

  dat over dit besluit overleg heeft plaatsgevonden met de politie Eenheid Noord-Nederland, overeenkomstig art. 24 BABW en deze akkoord is gegaan met de voorgestelde verkeersmaatregel;

 • -

  gezien het vorenstaande met het verwijderen van bebording en markering overeenkomstig bijgevoegde tekening gerealiseerd kan worden.

B E S L U I T E N:

-Intrekken voorrangskruispunt Eemskanaal ZZ met Lagelandsterweg, Blokum en Laanweg te Lageland/Overschild.

Dit besluit te realiseren door het verwijderen van haaietandmarkering en verkeersborden B04, B05, B06 als bedoeld in bijlage I van het RVV1990, overeenkomstig bijgaand op dit besluit betrekking hebbende tekening.

Gedurende minimaal 3 maanden plaatsen van borden “voorrangssituatie gewijzigd”vanuit alle richtingen op bovengenoemde kruispunten.

Hoogezand, 21 december 2018, zaaknummer: 2018-033885

namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen,

B.F. Luinge

Beleidsmedewerker Omgevingskwaliteit

Publicatie besluit

Dit besluit publiceren in de Staatscourant met een regelverwijzing in het eerstvolgende Regiokrant en ligt ter inzage gedurende 6 weken van 27 december 2018 tot en met 7 februari 2019.

De publicatietekst in de Regiokrant is:

Verkeersbesluit intrekken voorrangskruispunten .

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen hebben een verkeersbesluit genomen voor het intrekken van voorrangskruispunten Eemskanaal ZZ met de Lagelandsterweg, Blokum en Laanweg te Lageland/Overschild. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. De volledige tekst is in te zien op: www.officielebekendmakingen.nl

Rechtsmiddelen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kan een belanghebbende een gemotiveerd bezwaarschift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na de datum van publicatie worden ingediend. Het bezwaarschrift moet gericht worden aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, Postbus 75, 9600 AB Hoogezand.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet het volgende bevatten:

 • a.

  De naam en het adres van de indiener;

 • b.

  De dagtekening;

 • c.

  Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • d.

  De gronden van het bezwaar.

Verder bestaat de mogelijkheid om tegelijkertijd met het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD te Groningen. Voor het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Bijlage:

Tekeningen

 • -

  Situatie A3, Eemskanaal ZZ Lageland /Overschild;

 • -

  Overzichtstekening;

 • -

  Bijlage 11: Detail splitsing Eemskanaal ZZ – Lagelandsterweg;

 • -

  Bijlage 12: Detail splitsing Eemskanaal ZZ – Blokum;

 • -

  Bijlage 14: Detail splitsing Eemskanaal ZZ – Laanweg.