Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FlevolandStaatscourant 2018, 73772OverigWijziging Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 ten behoeve van verankering beleid huisvesting arbeidsmigranten Noordoostpolder

Logo Flevoland

Gedeputeerde Staten maken gelet op het bepaalde in artikel 3:42, tweede lid Algemene wet bestuursrecht bekend dat zij in hun vergadering van 18 december 2018 onder nummer 2347283 hebben vastgesteld:

 

Wijziging Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 ten behoeve van verankering beleid huisvesting arbeidsmigranten Noordoostpolder

 

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

 

Overwegende dat de provincie Flevoland de grote economische betekenis van arbeidsmigranten voor de glastuinbouw en de seizoensarbeid in de bollen- en fruitteelt in de Noordoostpolder erkent,

 

Overwegende dat de beperkte mogelijkheden die er om sociale redenen zijn voor goede huisvesting voor arbeidsmigranten in de kernen en vanuit het oogpunt van bundeling van stedelijke ontwikkelingen de provincie Flevoland wil voorkomen dat huisvesting teveel verspreid over het landelijk gebied plaatsvindt,

 

Overwegende dat uit de evaluatie van de gemeente Noordoostpolder, van het tot nu toe gevoerde gemeentelijk en provinciaal beleid, blijkt dat het provinciaal beleid zoals neergelegd in het “Gebiedsplan huisvesting arbeidsmigranten gemeente Noordoostpolder” in de basis goede huisvesting mogelijk maakt, maar dat wordt voorgesteld om het beleid op onderdelen aan te passen,

 

Overwegende dat met het aanpassen van het beleid op onderdelen niet wordt getornd aan de randvoorwaarden en uitgangspunten uit het “Gebiedsplan huisvesting arbeidsmigranten gemeente Noordoostpolder” welke betrekking hebben op bundeling van huisvesting, tijdelijkheid van de huisvesting, zorgvuldige landschappelijke en verkeerskundige inpassing, voorkomen van schade aan het Natuur Netwerk Nederland (NNN) en het voorkomen van overlast in de kernen,

Overwegende dat voor de verankering van het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten de Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 aanpassing behoeft,

 

Gelet op artikel 4:81, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht,

 

BESLUITEN:

 

Vast te stellen de navolgende wijziging van de beleidsregel (en toelichting):

 • A.

  In de tekst van de beleidsregel wordt daar waar wordt verwezen naar “seizoensarbeiders” gelezen: “arbeidsmigranten”

 • B.

  In artikel 4.2 Voorkomen van verstedelijking landelijk gebied, wordt bij onderdeel c. na 2. de volgende tekst toegevoegd:

  • 3.

   huisvesting van tijdelijke aard van meer dan 50 arbeidsmigranten op (voormalige) agrarische bouwpercelen in de gemeente Noordoostpolder;

 • C.

  In de toelichting bij de beleidsregel wordt bij Artikel 4.2, na de alinea “Tevens waarborgt … geding komt.”, de volgende tekst toegevoegd:

  Voor huisvesting van arbeidsmigranten geldt aanvullend hierop dat de tijdelijkheid van de huisvesting en de werknemers objectief moet worden begrensd. De tijdelijkheid van de huisvesting kan worden begrensd door in het bestemmingsplan, het wijzigingsplan of het projectbesluit een maximale periode voor te schrijven dat werknemers mogen worden gehuisvest.

  De provincie maakt voor de tijdelijkheid onderscheid tussen de jaarrondarbeidssituatie in de glastuinbouw en de seizoensarbeid in de bollenteelt en de fruitteelt.

 • D.

  In de toelichting, in tabel 2, categorie “Groepsaccommodatie” wordt categorie “Groepsaccommodatie algemeen”.

 • E.

  In de toelichting, in tabel 2 na “Groepsaccommodatie”, wordt de volgende Categorie geïntroduceerd:

 

Groepsaccommodatie specifiek: huisvesting arbeidsmigranten in de gemeente Noordoostpolder

Aanvullend op de voorgaande categorie “Groepsaccommodaties algemeen", worden voor de huisvesting van arbeidsmigranten in de gemeente Noordoostpolder twee categorieën onderscheiden:

 • A.

  Seizoenshuisvesting: tot 150 personen per (voormalig) agrarisch bouwperceel op maximaal 15 locaties verspreid liggend in het landelijk gebied,

 

 • B.

  Jaarrondhuisvesting: tot 300 personen op 3 verspreid liggende locaties binnen de begrenzing van de twee in figuur 14 van het Omgevingsplan Flevoland 2006 aangegeven glastuinbouwgebieden (kaart Landelijke gebied en glastuinbouw van het ontwerp-Omgevingsprogramma Provincie Flevoland).

  

Deze wijziging van de beleidsregel treedt in werking op 27 december 2018.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Flevoland van 18 december 2018

  

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris, de voorzitter,