Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2018, 73715OverigKennisgeving ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor het realiseren van het realiseren van een appartementencomplex met twee winkels (detailhandel) en een fietsenparkeerkelder op de locatie Marius Bauerstraat 1032 AR in Amsterdam (OLO 3465425)

Logo Amsterdam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam heeft het voornemen een omgevingsvergunning te verlenen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, sub a onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de activiteit “het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan”, op de locatie Marius Bauerstraat 1032|AR in Amsterdam

Op grond van artikel 3.10 van de Wabo is op de procedure de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 van toepassing. Dit wil zeggen dat het ontwerpbesluit en de daarbij behorende stukken zes weken ter inzage liggen, van 25 december 2018 tot en met 5 februari 2019 bij het Stadsloket Nieuw-West, Osdorpplein 1000, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op onze website www.amsterdam.nl 

Zienswijzen

Het ontwerpbesluit ligt op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage. Gedurende deze terinzagelegging kunt u naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam, Afd. Vergunningen, Toezicht en Handhaving, team Vergunningen, stadsdeel Nieuw-West, Postbus 2003, 1000 CA Amsterdam.

Wij verzoeken u hierbij het OLO-nummer te vermelden.

De belanghebbende die over het ontwerpbesluit een zienswijze naar voren heeft gebracht – of de belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij geen zienswijze naar voren heeft gebracht - kan tegen het definitieve besluit beroep instellen bij de rechtbank Amsterdam.

Amsterdam, 24 december 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam

namens deze,

 

Mw. mr. R. de By

Teammanager Vergunningen Stadsdeel Nieuw-West wnd.