Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2018, 73704VerkeersbesluitenVerkeersbesluit gehandicaptenparkeerplaats Jan Glijnisweg 59a

Logo Heerhugowaard

INT18-5943

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade is het gewenst om op de Jan Glijnisweg, ter hoogte van huisnummer 59a een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren door het plaatsen van bord E6.

Met het bovenstaande wordt beoogd de parkeerplaats nabij de ingang van het gebouw te allen tijde vrij te houden voor houders van een gehandicaptenparkeerkaart.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd, namens de korpschef, met een vertegenwoordiger van de politie, eenheid Noord-Holland.

 

 

Besluit

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten burgemeester en wethouders om een gehandicaptenparkeerplaats te realiseren aan de Jan Glijnisweg, ter hoogte van huisnummer 59a.

 

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1, hoofdstuk E Parkeren en Stilstaan

Afbeelding Bordnummer Omschrijving

E6 Gehandicaptenparkeerplaats

 

 

Heerhugowaard, 27 december 2018

Burgemeester en wethouders van Heerhugowaard,

namens hen,

 

 

 

 

 

 

H. Brouwer

Verkeerskundige

 

 

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit. Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard.

Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit naar:

Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer

 • Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing

 • De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft

 

Voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Dhr. H. Brouwer bereikbaar op telefoonnummer 14072 of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl

 

 

MEDEDELINGEN

Bezwaar

Als u het niet eens bent met dit besluit dan kunt u bezwaar maken. Overweegt u een bezwaarschrift in te dienen dan verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen voor een toelichting op het besluit. Bent u het hierna nog altijd oneens met het besluit dan schrijft u een bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard.

Dit bezwaarschrift stuurt u binnen zes weken na de publicatiedatum van dit besluit naar:

Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard.

In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:

 

 • 1.

  Uw naam, adres en telefoonnummer

 • 2.

  Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

 • 3.

  De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing

 • 4.

  De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft

 

Voorlopige voorziening

De uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.

Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.

U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

 

Wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met Dhr. H. Brouwer bereikbaar op telefoonnummer 14072 of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl