Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatscourant 2018, 73660Besluiten van algemene strekking

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 december 2018, nr. 2018-0000945657, tot wijziging van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op de artikelen 8, derde lid, onderdeel a, en 25, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

Besluit:

ARTIKEL I

De bijlage bij de Regeling beleidsindicatoren gemeenten wordt als volgt gewijzigd:

A

De rijen met nummer 7, 12 en 13 vervallen.

B

In de rij met nummer 19 wordt ‘DUO’ vervangen door ‘Ingrado’.

ARTIKEL II

  • 1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2. Deze regeling werkt terug tot en met 1 februari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren

TOELICHTING

Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn gemeenten gehouden in de programma’s in de begroting (artikel 8 BBV) en in de programmaverantwoording in het jaarverslag (artikel 25 BBV) de beoogde en gerealiseerde maatschappelijke effecten van de verschillende programma’s toe te lichten aan de hand van zogenaamde beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij aan het beleidsmatiger maken van begroting en jaarverslag. Raadsleden kunnen zich zo op de belangrijke momenten in een beleidscyclus een beeld vormen over de behaalde en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten onderling te kunnen vergelijken, is in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten een uniforme lijst van beleidsindicatoren vastgesteld.

Voor de indicatoren wordt aangesloten bij reeds bestaande bronnen, zoals het CBS en DUO. Via de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ zijn alle gegevens voor het opnemen van de indicatoren eenvoudig en in één keer te downloaden. Voor de beleidsindicatoren in het taakveld ‘bestuur en ondersteuning’ beschikken de gemeenten zelf over de gegevens.

De te hanteren beleidsindicatoren en bronnen zijn in onderhavige regeling op de volgende punten gewijzigd.

De indicator Harde kern jongeren (7) vervalt, omdat de gegevens niet langer worden geactualiseerd. Bronhouder KLPD is overgestapt op een nieuw registratiesysteem, waardoor de cijfers niet meer beschikbaar komen.

De indicatoren Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig (12) en Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser (13) vervallen als gevolg van gewijzigd beleid bij bronhouder VeiligheidNL. Dat heeft tot gevolg dat onvoldoende actuele gegevens voor deze indicatoren voor gemeenten beschikbaar zijn. Daardoor zijn deze indicatoren niet meer duurzaam.

Bronhouder van de indicator Voortijdig Schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (19) is niet langer DUO maar Ingrado, een branchevereniging voor leerplicht en vroegtijdig schoolverlaten. Hiermee wordt de kwaliteit, actualiteit en duurzaamheid van de gegevens gewaarborgd.

Betrokkenheid gemeenten

Deze wijzigingen zijn afgestemd met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en VNG Realisatie.

Lasten

Deze regeling leidt tot het wegvallen van drie beleidsindicatoren, waarvan de gegevens via de website ‘waarstaatjegemeente.nl’ beschikbaar werden gesteld. Gemeenten kunnen de gegevens voor de overige beleidsindicatoren evengoed in één keer via dezelfde website downloaden, zodat deze regeling geen toename of afname in de administratieve lasten voor gemeenten met zich brengt.

Inwerkingtreding

Met deze wijzigingen wordt de Regeling beleidsindicatoren gemeenten aangepast aan de feitelijke situatie, zoals die sinds 1 februari 2018 bestaat. Sindsdien zijn de gegevens over de indicatoren ‘Harde kern jongeren’, ‘Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig’ en ‘Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser’ niet meer beschikbaar, waarmee deze indicatoren feitelijk sindsdien niet meer kunnen worden opgenomen in begroting en jaarverslag. Tevens is sinds 1 februari 2018 DUO vervangen door Ingrado als bronhouder voor de indicator ‘Voortijdig Schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)’. De gemeenten handelen al in overeenstemming met de in deze regeling beschreven wijzigingen. De gemeenten zijn op de hoogte gesteld van deze wijzigingen in de gemeentefondscirculaire van mei 2018. Daarom wordt de regeling met terugwerkende kracht vastgesteld.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, K.H. Ollongren