Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2018, 73647VerkeersbesluitenVerkeersbesluit parkeerterrein Touwbaan - Raamsdonksveer

Logo Geertruidenberg

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigd middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overweg ingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • 3.

  Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

is het gewenst om de veiligheid van (brom)fietsers en voetgangers op het parkeerterrein Touwbaan te waarborgen.

Dit kan door middel van:

 • 1.

  Het instellen van een verplichte rijrichting voor gemotoriseerd verkeer op het parkeerterrein Touwbaan;

 • 2.

  Het instellen van een verplicht (brom)fietspad op het pad tussen de Keizersdijk en het Kardeel;

 • 3.

  Het instellen van een voorrangsregeling op de kruisingen met het (brom)fietspad Keizersdijk – Kardeel en de wegen over het parkeerterrein;

 • 4.

  Het realiseren van twee voetgangersoversteekplaatsen langs het (brom)fietspad Keizersdijk – Kardeel.

Sinds december 2017 is de Keizersdijk ter hoogte van de Streng afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Een gevolg hiervan is een toename van verkeer op het parkeerterrein Touwbaan. Op dit parkeerterrein loopt echter ook een (brom)fietspad tussen het centrum en het noordelijk deel van Raamsdonksveer. Aangezien dit (brom)fietspad intensief wordt bereden én vanwege de toename van verkeer op het parkeerterrein is de kans op conflicten groter geworden.

In overleg met betrokken bewoners en ondernemers is een voorstel gedaan voor optimalisatie van het parkeerterrein, zodat de veiligheid van alle verkeersdeelnemers gewaarborgd kan worden. Deze optimalisatie bestaat uit het verhoogd aanleggen van het (brom)fietspad over het parkeerterrein, het instellen van éénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer op het parkeerterrein, het regelen van de voorrang voor (brom)fietsers op het (brom)fietspad en het aanleggen van twee voetgangersoversteekplaatsen. Om de laad- en losvoorziening van de Lidl te kunnen bereiken is het noodzakelijk dat het voorgestelde eenrichtingsverkeer op het wegvak van het parkeerterrein, gelegen langs de voorzijde van de Lidl, niet van toepassing is voor vrachtverkeer.

Gehoord

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

Belangenafweging

Er zijn geen redenen om aan te nemen dat door bovengenoemde maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Besluit

 • 1.

  Tot het instellen van een verplichte rijrichting voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van (brom)fietsers en vrachtauto’s (gedeeltelijk), op een deel van het parkeerterrein Touwbaan, door middel van het plaatsen van de verkeersborden C4, D4 en D5 en de onderborden OB54 en OB61;

 • 2.

  Tot het instellen van een verplicht (brom)fietspad op het pad tussen de Keizersdijk en het Kardeel door middel van het plaatsen van het verkeersbord G12a;

 • 3.

  Tot het instellen van een voorrangsregeling op de twee kruisingen met het (brom)fietspad en de wegen over het parkeerterrein, door middel van het plaatsen van verkeersborden B6 en het aanbrengen van haaientanden;

 • 4.

  Tot het instellen van twee voetgangersoversteekplaatsen, door middel van het plaatsen van de verkeersborden L2 en het aanbrengen van zebra-markering;

 • 5.

  Dat het plaatsen van de verkeersborden en verkeerstekens zal worden uitgevoerd overeenkomstig de bij dit besluit behorende tekening (met kenmerk 01011801-D0-1 d.d. 29 november 2018) en conform het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

 • 1.

  DVB18-12 SITUATIETEKENING

 

Raamsdonksveer, 20-12-2018

  

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

namens dezen,

   

Jos Hopmans

Cluster Buitenruimte

Medewerker verkeer

 

Rechtsvoorzieningen

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- handtekening;

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

 

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.