Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DongeradeelStaatscourant 2018, 73564Instelling gemeenschappelijke regelingenT.g.v. de herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. tot de nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân, de daarmee samenhangende beëinding van de GR DDFK en de in werkingtreding van de Centrumregeling en het Dienstverleningshandvest Noardeast-Fryslân en Dantumadiel per 1-1-2019 kan de GR DDFK worden opgeheven.

Logo Dongeradeel

 

Daartoe is een liquidatieplan opgesteld.

In het liquidatieplan:

 • -

  zijn de uitgangspunten voor opheffing en liquidatie benoemd;

 • -

  is het opheffingsproces beschreven;

 • -

  wordt ingegaan op de wijze van vereffening van het vermogen;

 • -

  wordt inzicht gegeven in de juridische- en bedrijfseconomische / financiële en personele consequenties van de opheffing;

 • -

  en wordt de planning van de kritische besluitvormingsmomenten weergegeven.

Op 23 oktober 2018 hebben de colleges van Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerlanc c.a. op verzoek van het AB van de GR DDFK een concept liquidatieplan vastgesteld. Dit is voor zienswijzen aan de raden van deze vier gemeenten gestuurd. Deze hebben geen zienswijzen ingediend en nu kan het liquidatieplan defintief worden vastgesteld.

Gelet op het bovenstaande en

Gelet op artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten,

Wordt besloten in de vergadering van 18 december 2018:

 • 1.

  de gemeenschappelijke regeling DDFK-gemeenten per 1 januari 2019 op te heffen;

 • 2.

  het liquidatieplan, versie d.d. 01-11-2018-2018, vast te stellen;

 • 3.

  de voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de GR DDFK-gemeenten tot 1 januari 2019 opdracht te verlenen de noodzakelijke activiteiten te verrichten die voor een zorgvuldige afwikkeling noodzakelijk zijn;

 • 4.

  het DB de opdracht te verlenen de noodzakelijke activiteiten te verrichten die voor een zorgvuldige afwikkeling noodzakelijk zijn. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 16-10-2018