Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TytsjerksteradielStaatscourant 2018, 73542VergunningenOntwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het realiseren van een paardenbak op het perceel Dokter Ypeijlaan 13 te Noardburgum (olonr. 3794797)

Logo Tytsjerksteradiel

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat hij van plan is om op grond van artikel 2.1 lid a en c en 2.12 lid 1 onder a onder 3˚ van de Wabo een omgevingsvergunning te verlenen voor het realiseren (legaliseren) van een paardenbak op het perceel Dokter Ypeijlaan 13 tet Noardburgum.

Olonr. 3794797

Het ontwerpbesluit en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 december  2018 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum.

Daarnaast is de ontwerp omgevingsvergunning digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plandentificatienummer is NL.IMRO.0737.14BPVIOV03-ow01.

Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze indienen met betrekking tot dit ontwerpbesluit bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel. Als u mondeling uw zienswijze wilt geven, dan kunt u een afspraak maken met de balie Bouwen enWenjen van de gemeente (tel. 14 0511). Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar Postbus 3, 9250 AA BURGUM.