Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OldebroekStaatscourant 2018, 73440VergunningenOntwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A en ontwerpbesluit Hogere waarden

Logo Oldebroek

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A met de daarbij behorende stukken en het hierop betrekking hebbende ontwerpvaststellingsbesluit met ingang van 27 december 2018 ter inzage liggen.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek maken, overeenkomstig artikel 110c, eerste lid van de Wet geluidhinder en artikel 3:12 van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat het ontwerpbesluit Hogere waarden met de daarbij behorende stukken voor het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A, met ingang van 27 december 2018 ter inzage liggen.

 

Doel van het plan

Het bestemmingsplan Buitengebied, Heigraaf 6, 8 en 8A legt de juridisch-planologische basis voor het wijzigen van de woonbestemming voor het perceel Heigraaf 8 en 8A in Wezep. Het plan omvat het juridisch en planologisch vastleggen van het bewonen van een bijgebouw die binnen het overgangsrecht valt. Om dit plan mogelijk te maken moet het geldende bestemmingsplan Buitengebied 2007 worden gewijzigd.

 

Hogere waarden

Op grond van de het Besluit geluidhinder mag het weggeluid bij de gevels van nieuwe woningen niet hoger zijn dan 53 decibel. Het geluidsniveau op de gevel van de woning op het perceel Heigraaf 8 en 8A in het bestemmingsplan bedraagt echter maximaal 56 decibel. Burgemeester en wethouders zijn in verband daarmee van plan om voor bedoelde woning een hogere geluidsbelasting toe te staan van maximaal 56 decibel.

 

Inzagetermijn

Van 27 december 2018 tot en met 6 februari 2019 liggen het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken en het ontwerpvaststellingsbesluit ter inzage. U kunt de stukken inzien:

  • 1.

    Door een bezoek te brengen aan het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Oldebroek,

  • 2.

    Op de gemeentelijke website, www.oldebroek.nl,

  • 3.

    Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze site kunt u zoeken op identificatienummer of PlanID:

 

Zienswijze ontwerpbestemmingsplan

Gedurende de eerder genoemde termijn kan een ieder schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken bij de gemeenteraad van Oldebroek, Raadhuisplein 1, 8096 CP Oldebroek.

 

Zienswijze ontwerpbesluit Hogere waarden

Gedurende de eerder genoemde termijn kan iedere belanghebbende schriftelijk een zienswijze over het ontwerpbesluit Hogere waarden bij het college van burgemeester en wethouders van Oldebroek, Postbus 2, 8096 ZG te Oldebroek kenbaar maken.

 

Ook bestaat de mogelijkheid voor een ieder om gedurende de inzagetermijn een zienswijze mondeling naar voren te brengen. Als u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, maakt u een afspraak met het Klant Contact Centrum, telefoon 0525 63 82 00.

 

Het college van de gemeente Oldebroek, 24 december 2018.