Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 7340

Gepubliceerd op 13 februari 2018 09:00



Besluit van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties van 12 februari 2018, nr. 2018-0000042648, houdende wijziging Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD-stelsel

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties,

Besluit:

ARTIKEL I

Het Instellingsbesluit Commissie van Deskundigen voor het toezicht op het ETD-stelsel wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 2 wordt gewijzigd als volgt:

1. In het tweede lid, onderdeel a, wordt na ‘over de toetreding’ ingevoegd: of uittreding.

2. In het tweede lid, onderdeel c, wordt na ‘ernstig bedreigen’ ingevoegd: of kunnen bedreigen.

B

Artikel 3 komt te luiden:

Artikel 3

De commissie adviseert de Minister:

  • a. binnen één maand na ontvangst van een door het secretariaat voorbereid dossier over toetreding door een partij tot het stelsel;

  • b. binnen één maand na ontvangst van een door het secretariaat voorbereid dossier over wijziging of voorgenomen wijziging in de dienstverlening of de rechtspersoon van een partij die is toegetreden tot het stelsel;

  • c. binnen één maand na ontvangst van een door het secretariaat voorbereid dossier inzake uittreding of voorgenomen uittreding uit het stelsel, dan wel de gehele of gedeeltelijke beëindiging van de dienstverlening of rechtspersoon van een partij die is toegetreden tot het stelsel;

  • d. binnen één maand na ontvangst van een door het secretariaat voorbereid dossier inzake bevindingen bij inspecties bij een partij die is toegetreden tot het stelsel;

  • e. per ommegaande bij incidenten die de betrouwbaarheid en veiligheid van het stelsel ernstig bedreigen of kunnen bedreigen.

C

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

In het derde lid wordt ‘Ministerie van Economische Zaken’ vervangen door ‘Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties’.

D

Artikel 6 komt te vervallen.

E

Artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7

De commissie brengt binnen zes weken na ommekomst van ieder kalenderjaar een verslag uit van haar werkzaamheden in het afgelopen jaar en de ontwikkelingen rondom het stelsel. Daarin wordt tevens de taakvervulling van de commissie geëvalueerd. Het verslag wordt toegezonden aan de Minister.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2018.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, R.W. Knops

TOELICHTING

Aan de taken van de Commissie van Deskundigen wordt toegevoegd het adviseren naar aanleiding van wijziging of voorgenomen wijziging van dienstverlening. De bewoordingen van de taken zijn iets aangepast om deze eenduidiger te maken.

Onder bevindingen naar aanleiding van een inspectie bij een deelnemende partij moet ook worden verstaan aanbevelingen om het afsprakenstelsel aan te passen op punten waar nu geen of onvoldoende duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

De benoeming van leden van de Commissie is verplaatst naar een separaat Besluit.

De vergoeding van de commissieleden is verplaatst naar een separaat Besluit.

Toegevoegd is dat de commissie ieder jaar een overzicht maakt van de werkzaamheden over het afgelopen jaar en de ontwikkelingen binnen het stelsel.

Er zullen nadere werkafspraken worden gemaakt over een aantal zaken, waaronder in ieder geval:

  • Het enkele malen per jaar bespreken met de Commissie van de (strategische) ontwikkelingen binnen het stelsel;

  • de afwikkeling van adviezen en de terugkoppeling daarvan, die deelnemende partijen betreffen. Doel is dat het secretariaat hier steeds van op de hoogte wordt gehouden;

  • de opvolging van adviezen die aanpassingen van het stelsel vereisen. Streven is om dit in het reguliere contact tussen de beheerder hen het secretariaat te bespreken.

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, R.W. Knops


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl