Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterStaatscourant 2018, 73396Ruimtelijke plannenKennisgeving verlening omgevingsvergunning en verklaring van geen bedenkingen ‘Noorddijk 21’ (uitgebreide procedure)

Logo Beemster

Burgemeester en wethouders van Beemster maken bekend dat zij een omgevingsvergunning hebben verleend voor het verbouwen van de bestaande monumentale schuur en daaraan grenzende garage tot één woonhuis en het uitbreiden met een garage en carport op het perceel Noorddijk 21 te Noordbeemster. Vanwege de strijdigheid met het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied 2012’ is de uitgebreide voorbereidingsprocedure van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) doorlopen (ingevolge artikel 2.12 eerste lid sub a onder 3 Wabo). In de vergadering van 18 december 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster ten behoeve van deze aanvraag een verklaring van geen bedenkingen afgegeven.

Inzage

Deze vergunning is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Op grond van artikel 3.42 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het besluit tot afgifte van de omgevingsvergunning, de verklaring van geen bedenkingen, de ruimtelijke onderbouwing op basis waarvan de procedure is gevoerd en de bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 31 december 2018 gedurende zes weken, dus tot en met 11 februari 2019, voor eenieder ter inzage op het stadhuis. De openingstijden van het gemeentehuis zijn: maandag van 16.00 - 19.00 uur en woensdag en donderdag van 8.30 – 12.00 uur, Rijn Middelburgstraat 1 te Middenbeemster. Per 1 januari 2019 is het stadhuis alleen maandags van 16.00 - 19.00 uur geopend. Door de gewijzigde openingstijden ligt het plan tevens ter inzage in de centrale hal van het stadhuis van de Gemeente Purmerend, Purmersteenweg 42 te Purmerend.

Rechtsmiddelen

Gedurende de termijn van zes weken kan degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem. Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen u beroep instelt en de gronden van uw beroep. Ingeval van beroep bent u griffierecht verschuldigd. Op voorwaarde dat er een beroepschrift is ingediend, kunt u daarnaast de Voorzieningenrechter van de rechtbank vragen een voorlopige voorziening te treffen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Tegen het besluit van de gemeenteraad tot verlening van de verklaring van geen bedenkingen kan niet apart beroep worden ingesteld. Dit besluit is deel geworden van het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning, alleen dit laatstgenoemde besluit staat open voor beroep.

 

Purmerend, 27 december 2018