Wijziging Regeling ziektekostenverzekering militairen

18 december 2018

Nr. BS 2018031410

De Staatssecretaris van Defensie

Gelet op:

artikel 90, tweede, derde en vierde lid van het Algemeen militair ambtenarenreglement;

Besluit:

ARTIKEL I

De Regeling ziektekostenverzekering militairen wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 1, onderdeel b, heffingsgrondslag: wordt verwijderd ‘eerste lid, onder k van het Inkomstenbesluitmilitairen’.

B.

In artikel 1, onderdeel b wordt ‘€ 3.034,–‘ steeds vervangen door: € 3.039,–.

C.

In artikel 4 wordt ‘1 januari 2018’ vervangen door: ‘1 januari 2019’.

D.

In artikel 5, eerste lid, wordt ‘1 januari 2018’ vervangen door: ‘1 januari 2019’.

ARTIKEL II

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019.

De regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant.

De Staatssecretaris van Defensie, voor deze De Hoofddirecteur Personeel, P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht

Naar boven