Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2018, 7334VergunningenProvincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Holland bekend dat zij een aanmeldingsnotitie heeft getoetst aan de criteria van artikel 7.17 derde lid van de Wet milieubeheer en heeft besloten dat er geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden.

 

De aanmeldingsnotitie ten behoeve van de beoordeling van eventuele m.e.r.-plicht is ingediend naar aanleiding van het voornemen tot het oprichten van de inrichting gelegen aan Oostlanderweg ong. te Middenmeer. Het betreft het oprichten van een biomassacentrale voor het vergisten van biomassa alsmede het opwekken van energie(producten). Tevens wordt een vergassingsinstallatie opgericht voor het verwerken van verkregen/geproduceerd (niet te vergisten) bedrijfsafval.

 

Aanvrager: Vidras Technology B.V.

Zaaknummer: 6365782

 

Inzage

De aanmeldingsnotitie en het beoordelingsbesluit liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken (digitaal) ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en bij:

-provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (vraag naar Rob Lunshof);

-gemeente Hollands Kroon, de Verwachting 1, Anna Paulowna.

 

Dit besluit dient te worden aangemerkt als een voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht en is niet vatbaar voor bezwaar en beroep van derden. Eventuele bedenkingen tegen deze m.e.r.-beoordeling kunnen worden ingebracht in het kader van het besluit ten behoeve waarvan dit m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen.