Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenbergenStaatscourant 2018, 7295VergunningenGeen Milieueffectrapport (MER) bij indienen aanvraag omgevingsvergunning windpark Karolinapolder te Dinteloord

Logo Steenbergen

Burgemeester en wethouders van Steenbergen maken als bevoegd gezag, gelet op artikel 7.17, van de Wet milieubeheer, het volgende bekend:

 

Op 22 januari 2018 is voor de realisatie van het windpark Karolinapolder een aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling ingediend. De initiatiefnemer is voornemens om de bestaande windturbines aan de Karolinadijk te Dinteloord op te schalen, zodat de vier bestaande windturbines worden vervangen door vier nieuwe windturbines waarbij de duurzame opwekcapaciteit wordt vergroot. De aanmeldingsnotitie is ingediend voorafgaand aan een (aanvraag) omgevingsvergunning voor de realisatie van windpark Karolinapolder te Dinteloord.

 

Deze activiteit is onderworpen aan een m.e.r.-beoordelingsplicht door het bevoegd gezag ingevolge hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage 1994.

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen hebben op 30 januari 2018 besloten dat door de initiatiefnemer geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld. Burgemeester en wethouders van Steenbergen zijn van mening dat de omstandigheden waaronder de voorgenomen activiteit wordt ondernomen, niet tot zodanige nadelige milieugevolgen leiden dat het opstellen van een milieueffectrapport noodzakelijk is.

Inzage

Het besluit en de relevante stukken ligt vanaf 8 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Buiten de Veste 1 in Steenbergen.

Bezwaar en beroep

Het besluit betreft een procedure ter voorbereiding van het besluit op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Conform artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is tegen deze beslissing geen bezwaar of beroep mogelijk, tenzij deze beslissing de belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit, rechtsreeks in zijn belang treft. U kunt uw reactie omtrent dit beoordelingsbesluit te zijner tijd kenbaar maken in het kader van de procedure voor het verlenen van de omgevingsvergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Informatie

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met de afdeling Beleid, tel. 14 0167.

 

Steenbergen, 7 februari 2018

Namens burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen

mr. M. de Jong

Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling