Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische Zaken en KlimaatStaatscourant 2018, 72845Overig

Buiten toepassing laten Rijkscoördinatieregeling Zonnepark Dorhout Mees, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Datum: 17 december 2018

Nummer: DGETM/18237987

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT,

overwegende:

 • dat Zonnepark Dorhout Mees BV het voornemen heeft Zonnepark Dorhout Mees te realiseren, een zonnepark in de gemeente Dronten van ten minste 50 MW;

 • dat dit initiatief op grond van artikel 9b, aanhef en eerste lid, onder b Elektriciteitswet 1998, onder de rijkscoördinatieregeling valt, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening;

 • dat de rijkscoördinatieregeling, voor zover hier van belang, gelet op artikel 3.35, eerste lid, onder c, van de Wet ruimtelijke ordening met zich meebrengt dat voor het hiervoor bedoelde project een inpassingsplan wordt vastgesteld door de Ministers van Economische Zaken en Klimaat (hierna: EZK) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (hierna: BZK), en dat de voorbereiding en bekendmaking van het inpassingsplan door de Minister van EZK worden gecoördineerd met de voorbereiding en bekendmaking met andere voor de uitvoering van het project benodigde besluiten;

 • dat de Minister van EZK, in afwijking van het voorgaande, op grond van artikel 9b, vierde lid, Elektriciteitswet 1998 kan bepalen dat voor een bepaald project geen inpassingsplan wordt voorbereid en de voorbereiding en bekendmaking van andere besluiten niet door hem worden gecoördineerd;

 • dat deze bevoegdheid kan worden toegepast indien, in aanmerking genomen de omvang, aard en ligging van de desbetreffende productie-installatie, alsmede het aantal voor de aanleg of uitbreiding van Zonnepark Dorhout Mees benodigde besluiten, redelijkerwijze niet valt te verwachten dat toepassing van de rijkscoördinatieregeling, als bedoeld in artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening, de besluitvorming in betekenende mate zal versnellen of daaraan anderszins aanmerkelijke voordelen zijn verbonden;

 • dat deze situatie zich bij dit project voordoet, omdat er al uitvoerige en constructieve overleggen met de provincie Flevoland en de gemeente Dronten zijn gevoerd, het zonnepark (in beginsel) aansluit bij het provinciale beleid voor duurzame energie en de onlangs in werking getreden Structuurvisie Zon en de gemeente Dronten voornemens is een omgevingsvergunning te verlenen;

 • ervan uitgaande dat er geen strijdigheid is met windpark Windplan Groen;

 • dat er ook overigens geen bijzondere belemmeringen zijn die in de weg staan aan een voorspoedig verloop van de benodigde procedures, zonder dat de rijkscoördinatieregeling wordt toegepast;

 • dat, gelet op het voorgaande, Zonnepark Dorhout Mees mij bij e-mail van 6 september 2018 heeft verzocht de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te verklaren;

 • dat vervolgens de bij het project betrokken bestuursorganen – de provincie Flevoland en de gemeente Dronten – zijn gehoord over het voornemen de rijkscoördinatieregeling buiten toepassing te laten;

 • dat de gemeente Dronten bij brief van 26 september 2018 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen;

 • dat de provincie Flevoland bij brief van 12 december 2018 heeft aangegeven te kunnen instemmen met het voornemen.

Gelet op artikel 9b, vierde lid, onder a;

Besluit:

Artikel 1

Geen van de procedures, bedoeld in artikel 3.35, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening is van toepassing op het in ontwikkeling zijnde Zonnepark Dorhout Mees, voorzien in de gemeente Dronten.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking de dag na die waarop het bekend is gemaakt. Dit besluit wordt bekendgemaakt door plaatsing in de Staatscourant.

De Minister van Economische Zaken en Klimaat, namens deze: J.M.C. Smallenbroek Directeur Energie en Omgeving

Tegen dit besluit staat geen bezwaar of beroep open (artikel 7.1 in samenhang met artikel 8.5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van bijlage 2 bij deze zelfde wet).