Startdocument Rotterdam Feyenoord City ter inzage

Logo Rotterdam

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken, in verband met het bepaalde in artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, bekend dat een bestemmingsplan en een milieueffectrapportage voor het project Feyenoord City wordt voorbereid.

Het project bestaat uit twee delen: het Waterfront: een gebied met ruimte voor wonen, bedrijvigheid, recreatie en de Sportstad: een gebied voor actief sporten, recreatie en hoogwaardig wonen. Binnen het onderdeel Sportstad vindt de komende jaren de ontwikkeling van Feyenoord City plaats. Hierbij wordt een nieuw stadion aan de Nieuwe Maas ontwikkeld en de monumentale Kuip herontwikkeld.

Het gebied waarvoor het bestemmingsplan wordt voorbereid kent globaal de volgende begrenzing: het gebied ten noorden van het Stadionviaduct en de Coen Moulijnweg (de “Stadiondriekhoek”), ten oosten van de Collosseumweg (parallel aan het spoor), ten zuid-oosten van de 2e Rosestraat en het Mallegat tot het midden van de rivier de Nieuwe Maas ter hoogte van de Veranda inclusief het gebied ”de Veranda”. De exacte begrenzing van het gebied kan worden geraadpleegd via de stukken die ter inzage worden gelegd.

Startdocument Feyenoord City

In het nog op te stellen milieueffectrapport (MER) wordt de milieu informatie inzichtelijk gemaakt die nodig is voor het opstellen van het bestemmingsplan. In het Startdocument Feyenoord City zijn de uitgangspunten geformuleerd voor het op te stellen bestemmingsplan en de bijbehorende milieueffectrapportage. Er wordt beschreven welke procedures worden doorlopen om te komen tot vaststelling van genoemde documenten. De ontvangen zienswijzen over het op te stellen MER zoals neergelegd in het Startdocument worden, samen met de adviezen van de wettelijke adviseurs en het advies van de landelijke Commissie voor de m.e.r., verwerkt in het Advies Reikwijdte en Detailniveau.

Ter inzage

Het Startdocument Feyenoord City ligt van vrijdag 5 januari 2018 tot en met donderdag 15 februari 2018 ter inzage bij:

- de informatiebalie van het Timmerhuis, Halvemaanpassage 1, 3011 DL Rotterdam. Het Startdocument kunt u hier na het maken van een afspraak (010-2672514) inzien.

-Stadswinkel IJsselmonde, op werkdagen van 9.00 tot 17.00, Herenwaard 23, 3078 AK Rotterdam.

-Stadswinkel Feijenoord, op werkdagen van 9.00 tot 17.00, Maashaven O.z 230, 3072 HS Rotterdam.

Het Startdocument met de bijbehorende stukken is tevens beschikbaar via de landelijke website www.overheid.nl. De stukken kunnen geraadpleegd worden door het zoeken op het adres: Van Zandvlietplein 1, 3077 AA Rotterdam.

Informatie over het project Feyenoord City kunt u krijgen via de website www.feyenoord-city.nl. Ook op deze website kunt u het Startdocument met de bijbehorende stukken raadplegen.

Zienswijzen

Gedurende de termijn dat het Startdocument ter inzage ligt kan een ieder schriftelijk zienswijzen indienen over het voornemen en de uitgangspunten voor het op te stellen MER zoals neergelegd in het Startdocument. U kunt deze sturen aan burgemeester en wethouders, door tussenkomst van de directeur DCMR Milieudienst Rijnmondinfo@dcmr.nl of postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Voor het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze over het voornemen kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 010-2468166.

 

Naar boven