Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoerdenStaatscourant 2018, 72742Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerp - omgevingsvergunning Ontsluitingsweg Snellerpoort

Logo Woerden

Burgemeester en wethouders van Woerden maken bekend dat een verzoek om omgevingsvergunning (OLO3520079) voor de percelen kadastraal bekend gemeente Woerden WDN01 sectie A nummer 8042 G O en WDN01 sectie A nummer 6976 G O, is ontvangen voor de volgende activiteit:

 

  • 1.

    Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), artikel 2.1, lid 1 onder c)

  • 2.

    Het verrichten van een andere activiteit die behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving (Wabo,

    artikel 2.1, lid 1 onder i, juncto artikel 2.2a, lid b Besluit omgevingsrecht (Bor)).

 

De aanvraag betreft het realiseren van de ontsluitingsweg in de noordwesthoek van de toekomstige woonwijk Snellerpoort.

 

Het noordelijke deel van de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft is gelegen binnen de beheersverordening Woerden 2013. In deze beheersverordening is in besluitvak 7b het oude bestemmingsplan ‘Snellerpoort’ overgenomen. De gronden ter plaatse van het projectgebied hebben de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Gemengde doeleinden’. De activiteit is in strijd met de bestemming ‘Gemengde doeleinden’.

Het zuidelijk deel van de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft is gelegen binnen het bestemmingsplan Snel en Polanen uit 1996. De gronden ter plaatse van het projectgebied hebben de bestemming ‘Uit te werken gemengde bedrijfsdoeleinden’. De activiteit is in strijd met deze bestemming.

 

De ontwerp - omgevingsvergunning heeft reeds van 22 maart tot en met woensdag 2 mei 2018 ter inzage gelegen. Omdat in het plangebied de rugstreeppad is aangetroffen, is bij Gedeputeerde Staten van Utrecht een verzoek gedaan om een verklaring van geen bedenkingen te ontvangen. Bij dat verzoek zijn maatregelen voorgesteld met een bijbehorend planning.

Gedeputeerde Staten van Utrecht heeft verklaard vanuit de Wet natuurbescherming geen bedenkingen te hebben tegen het afgeven van de omgevingsvergunning. De ontwerp omgevingsvergunning wordt nu opnieuw ter inzage gelegd, samen met de afgegeven verklaring van geen bedenkingen.

De ontwerp - omgevingsvergunning is ten opzichte van de eerdere terinzagelegging inhoudelijk niet gewijzigd, behoudens het toevoegen van de in de verklaring van geen bedenkingen opgenomen voorschriften en beperkingen.

 

Burgemeester en wethouders overwegen medewerking te verlenen aan voornoemde activiteit op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onderdeel 3 van de Wabo. Een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Woerden is niet vereist.

 

Inzien

De ontwerp - omgevingsvergunning met bijbehorende stukken, ligt ter inzage van donderdag 20 december 2018 tot en met woensdag 30 januari 2019 in het stadhuis bij het Omgevingsloket (op afspraak).

 

De stukken zijn tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (planidentificatie: NL.IMRO.0632.Ontslwegsnellerp-oOW2).

 

Zienswijzen

Gedurende bovenvermelde inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling gemotiveerd zienswijzen naar voren brengen tegen het ontwerpbesluit. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Woerden, Postbus 45, 3440 AA te Woerden.

Voor het mondeling indienen van zienswijzen kunt u tijdens werkdagen telefonisch (op nummer 14 0348) een afspraak maken met mevrouw Ten Westenend of mevrouw De Rijke.

  

Woerden,

 

Burgemeester en wethouders van Woerden