Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2018, 72656VergunningenVerleende uitgebreide omgevingsvergunning Westkanaaldijk 22 - 26 te Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

Burgemeester en wethouders van gemeente Stichtse Vecht maken bekend dat vanaf vrijdag 21 december 2018 tot en met donderdag 31 januari 2019 de verleende omgevingsvergunning Westkanaaldijk 22 - 26 te Maarssen ter inzage ligt.

Inhoud

Vergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen. Het betreft het oprichten van een tankenbak en het veranderen van een inrichting en in werking hebben van de verandering.

Inzien

De verleende uitgebreide omgevingsvergunning is vanaf vrijdag 21 december 2018 na afspraak (140346) in te zien bij het Omgevingsloket van de gemeente Stichtse Vecht, Endelhovenlaan 1 in Maarssen (maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur).

Reageren

Belanghebbenden die een zienwijze op het ontwerpbesluit kenbaar hebben gemaakt of waaraan niet redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht een beroepschrift indienen. Dit moet schriftelijk binnen zes weken na de datum van het ter inzage leggen van dit besluit. Het beroepschrift moet de volgende gegevens bevatten:

 • 1.

  de dagtekening;

 • 2.

  uw volledige naam- en adresgegevens;

 • 3.

  uw handtekening;

 • 4.

  een aanduiding van het besluit waarmee u het niet eens bent; en

 • 5.

  de reden(en) waarom u het hiermee niet eens bent.

U stuurt een kopie van het besluit waartegen u beroep wilt instellen met uw beroepschrift mee. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. Aan deze procedure zijn kosten verbonden.

Het indienen van een beroepschrift schort het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een beroepschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het beroepschrift en het besluit waartegen u beroep hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over DigiD.