Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DoetinchemStaatscourant 2018, 72529VergunningenOntwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) en besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling voor het bouwen van een hotel Van der Valk op de hoek Kilderseweg/Europaweg in Doetinchem.

Logo Doetinchem

Het college is van plan een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een hotel (Van der Valk) op de hoek Kilderseweg/Europaweg in Doetinchem (dossiernummer 20170606). De omgevingsvergunning is aangevraagd voor de activiteiten bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in verband met de aanvraag omgevingsvergunning ook een aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling van de aanvrager ontvangen. Uit de uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. Het opstellen van een milieueffectrapport is daarom niet noodzakelijk. Er kan worden volstaan met deze uitgevoerde vormvrije m.e.r.-beoordeling.

Inzage

Vanaf donderdag 20 december 2018 kunt u de ontwerp-omgevingsvergunning, inclusief de bijbehorende stukken zoals de ruimtelijke onderbouwing en de aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling, digitaal bij het loket bouwen en wonen van de gemeente Doetinchem bekijken. Hiervoor moet u eerst een afspraak maken. Deze stukken worden ook gepubliceerd en zijn raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

De stukken liggen zes weken ter inzage.

Zienswijze

Iedereen kan in deze periode (t/m 30 januari 2019) een zienswijze (reactie) over de ontwerp-omgevingsvergunning en de onderliggende stukken indienen. Dit kan door een brief te sturen naar Burgemeester en wethouders van Doetinchem, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. U kunt ook mondeling een zienswijze indienen (op afspraak).

Het indienen van zienswijzen via e-mail is niet mogelijk.

 

 

Belangrijk

U kunt alleen beroep instellen tegen het uiteindelijke besluit, als u belanghebbende bent en op tijd uw zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbesluit of kunt aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

Anterieure overeenkomst

In verband met de onderhavige ontwikkeling heeft de gemeente met de initiatiefnemer een anterieure overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst biedt waarborgen voor een goede ontwikkeling van het projectgebied alsmede voor de daaraan verbonden financiële consequenties voor de gemeente. De zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ligt eveneens ter inzage bij het loket bouwen en wonen (niet digitaal beschikbaar). Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het loket bouwen en wonen. Dit loket is bereikbaar via telefoonnummer (0314) 377 377.