Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MaasgouwStaatscourant 2018, 72525VergunningenBesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Logo Maasgouw

Burgemeester en Wethouders van Maasgouw maken bekend dat zij ten behoeve van 7 nieuw te bouwen appartementen aan de Heerstraat Zuid in Beegden, een hogere waarde vanwege wegverkeerslawaai hebben vastgesteld, als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder. De appartementen zijn onderdeel van een bouwplan voor maximaal 15 appartementen dat wordt gerealiseerd op het terrein van de voormalige hoeve ‘Huys ter Beegden’ aan de Heerstraat Zuid in Beegden

Het besluit alsmede de overige relevante stukken kunnen vanaf donderdag 20 december 2018 gedurende zes weken digitaal worden ingezien in het publiekscentrum van het gemeentehuis van Maasgouw, aan de Markt 36 in Maasbracht.

Gedurende de inzagetermijn kan door belanghebbenden, die tijdig een zienswijze bij Burgemeester en Wethouders van Maasgouw hebben ingediend, dan wel belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om tijdig een zienswijze in te dienen, tegen dit besluit beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet gericht worden aan Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Zij die beroep instellen kunnen gedurende de genoemde termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van deze Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl . Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.