Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZederikStaatscourant 2018, 72489Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan “Reparatieplan Buitengebied” ter inzage

Logo Zederik

Het college van Zederik maakt bekend dat de gemeenteraad in de vergadering van 19 november 2018 het bestemmingsplan “Reparatieplan Buitengebied” ongewijzigd heeft vastgesteld. Vanaf 21 december 2018 ligt het raadsbesluit met het vastgestelde bestemmingsplan zes weken ter inzage in het gemeentehuis. Het plan kan op www.ruimtelijkeplannen.nl worden gevonden door middel van het adres of via het plan ID: NL.IMRO.0707.BPZDRREPBUITENGEB-VG01.

 

Op 23 juni 2013 is het bestemmingsplan Buitengebied Zederik vastgesteld. Aan de vaststelling is een langdurig traject vooraf gegaan, zodat het bestemmingsplan een zorgvuldig en gedragen karakter draagt. Desalniettemin is er aanleiding om –deels als gevolg van voortschrijdend inzicht, deels als gevolg van nieuw beleid en deels als gevolg van enkele omissies – het bestemmingsplan op enkele punten aan te passen. De aard van de regels en de achterliggende gedachtes bij het bestemmingsplan blijven in tact.

 

Belanghebbenden die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daartoe niet in staat zijn geweest, kunnen tijdens de inzagetermijn schriftelijk beroep instellen tegen het plan.

 

Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als beroep is ingesteld kan er een verzoek om voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzitter van deze Afdeling. Het besluit treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek treedt het besluit in werking met ingang van de dag nadat de beroepstermijn afloopt.

 

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de genoemde site van de Raad van State staan de exacte voorwaarden vermeld.

 

Voor de behandeling van zowel een beroepschrift als een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.