Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TytsjerksteradielStaatscourant 2018, 72484VergunningenBesluit omgevingsvergunning(uitgebreide procedure) voor de nieuwbouw van een Multifunctioneel Centrum (ontmoetingsruimte) op het perceel Rinia van Nautaweg 57 A te Gytsjerk (Olonr. 3833485)

Logo Tytsjerksteradiel

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat hij op grond van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3˚ van de Wabo een omgevingsvergunning heeft verleend voor:

 

  • 1.

    de nieuwbouw van een Multifunctioneel Centrum (Ontmoetingsruimte) op het perceel Rinia van Nautaweg 57A te Gytsjerk.

Het besluit is ten opzichte van het ontwerpbesluit niet gewijzigd

Het besluit, de door de gemeenteraad afgegeven verklaring van geen bedenkingen en de overige bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 december 2018 gedurende zes weken ter inzage bij de balie Bouwen en Wenjen in het gemeentehuis van Tytsjerksteradiel, Raadhuisweg 7 te Burgum.

Daarnaast is de vergunning digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroepsclausule en inwerkingtredingHet besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant en op het electronisch Gemeenteblad

Niet mee eens? Een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit, kan vanaf de dag na de eerste dag van terinzagelegging gedurende een periode van zes weken beroep instellen bij de Rechtbank Noord-Nederland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Dit kan per brief of langs de digitale weg (loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht). Ook voor belanghebbenden, die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend, staat deze rechtsgang open. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden (motivering) van het beroep.

De vergunning treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Als gedurende de beroepstermijn een voorlopige voorziening is aangevraagd, treedt het besluit nooit eerder in werking dan nadat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.