Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van DefensieStaatscourant 2018, 72276Ontheffingen

Instelling tijdelijk gebied met beperkingen oefening Narcotic Viper (RPAS-vluchten)

11 december 2018

Nr. MLA/181/2018

De Minister van Defensie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Waterstaat;

Gelezen het verzoek van commandant Joint Intelligence Surveillance Target Acquisition Reconnaissance Commando (JISTARC) van 15 oktober 2018;

Gelet op artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014;

Besluit:

Artikel 1

 • 1. Ten behoeve van vluchten met de Raven DDL, de Puma en de Black Hornet Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) in het kader van NATOPS oefening 'Narcotic Viper' worden als inzetgebied de tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s) Warffum, Delfzijl, Veendam, Bad Nieuweschans, Bourtange en Ter Apel aangewezen, begrensd door de volgende coördinaten en hoogten:

  TGB Warffum

  een cirkelvormig gebied met een straal van 2 nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 53° 24' 56.84"N 006° 35' 03.64"E, van grondniveau tot 1000 ft AMSL (zie figuur);

  TGB Delfzijl

  van 53° 25' 59.91"N 006° 41' 41.85"E naar 53° 28' 50.34"N 006° 49' 19.22"E naar 53° 19' 08.26"N 006° 59' 35.73"E naar 53° 16' 15.43"N 006° 51' 55.88"E en terug naar 53° 25' 59.91"N 006° 41' 41.85"E, van grondniveau tot 1000 voet AMSL (zie figuur);

  TGB Veendam

  een cirkelvormig gebied met een straal van 4 nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 53° 06' 25.49"N 006° 51' 19.50"E, van grondniveau tot 1500 ft AMSL (zie figuur);

  TGB Bad Nieuweschans

  een cirkelvormig gebied met een straal van 2,7 nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 53° 09' 40.72"N 007° 09' 56.53"E, van grondniveau tot 1500 ft AMSL, uitgezonderd is het Duitse deel van het gebied. (zie figuur);

  TGB Bourtange

  een cirkelvormig gebied met een straal van 2,7 nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 53° 00' 35.84" N 007° 09' 29.99"E, van grondniveau tot 1500 ft AMSL; uitgezonderd is het Duitse deel van het gebied. (zie figuur);

  TGB Ter Apel

  een cirkelvormig gebied met een straal van 2,7 nautische mijlen met als middelpunt coördinaat 52° 52' 13.37"N 007° 03' 54.45"E, van grondniveau tot 1500 ft AMSL. Uitgezonderd is het Duitse deel van het gebied (zie figuur);

  Figuur 1: TGB’s ten behoeve van Narcotic Viper

  Figuur 1: TGB’s ten behoeve van Narcotic Viper

 • 2. De TGB’s Warffum, Delfzijl, Veendam, Bad Nieuweschans, Bourtange en Ter Apel, genoemd in het eerste lid, worden ingesteld op de hieronder genoemde dagen en tijdstippen:

  week 4 en week 5

  Van maandag 21 januari 2019 12:00 uur tot vrijdag 1 februari 2019 18:00 uur lokale tijd

 • 3. De tijdelijke gebieden met beperkingen, genoemd in het eerste lid, worden voor zover noodzakelijk en binnen de in het tweede lid genoemde tijden dagelijks per NOTAM geactiveerd. Opgave van de benodigde oefengebieden geschiedt door de uitvoerende eenheid aan LVNL OPS Helpdesk, de Supervisor van MilIATCC Schiphol, Flight Data and Notam Office (FDNO) en Airspace Flow Management Unit (AFMU) op de dag voorafgaand aan de activatie van het oefengebied of de oefengebieden, opdat niet later dan 13:00 uur lokale tijd op de dag voorafgaand aan activatie de NOTAM wordt afgegeven.

 • 4. Voor het gebruik van de in het eerste lid genoemde gebieden gelden de volgende regels:

  • a. het uitvoeren van andere dan bij de oefening betrokken vluchten in de in het eerste lid genoemde gebieden is niet toegestaan, met uitzondering van door tussenkomst van de MilATCC Schiphol gecoördineerde HEMS- en SAR-vluchten en vluchten van de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart. Vluchten door TGB Veendam, komende vanuit Eelde CTR worden door tussenkomst van luchtverkeersleiding Eelde gecoördineerd met de uitvoerende eenheid.

  • b. gedurende de uitvoering van de vluchten met de RPAS dient te allen tijde contact mogelijk te zijn tussen de uitvoerende eenheid en MILATCC Schiphol of luchtverkeersleiding Eelde;

  • c. aanvang en beëindiging van de vluchten met het RPAS worden gecoördineerd met MilATCC Schiphol. Daarnaast worden activiteiten in TGB Veendam ook gecoördineerd met luchtverkeersleiding Eelde;

  • d. tijdens de uitvoering van de vluchten met de RPAS worden de in het 'Operations Manual' opgenomen beperkingen in acht genomen;

  • e. het uitvoeren van de vluchten met de RPAS boven aaneengesloten bebouwing en mensenverzamelingen wordt vermeden, tenzij dit voor het doel van de vlucht noodzakelijk is;

  • f. voor aanvang van de vluchten met de RPAS stelt de vluchtuitvoerder zich op de hoogte met betrekking tot plaatsen die geschikt zijn voor het uitvoeren van een noodlanding;

  • g. de vliegroute en vlieghoogte worden zodanig gekozen dat in geval van een noodlanding het risico voor derden zoveel mogelijk wordt beperkt;

  • h. tijdens openstelling van vliegveld Eelde geldt voor het TGB Veendam dat operaties binnen de CTR Eelde alleen worden uitgevoerd na overleg tussen de uitvoerende eenheid en luchtverkeersleiding Eelde.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van 21 januari 2019 en vervalt met ingang van 2 februari 2019.

Deze beschikking zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en bekend worden gemaakt door middel van een NOTAM.

De Minister van Defensie, voor deze: De Directeur Militaire Luchtvaart Autoriteit, J.P. Apon, Commodore

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen 6 weken na de dag waarop deze beschikking is bekendgemaakt een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan de Minister van Defensie, DienstenCentrum Juridische Dienst-verlening, ter attentie van de Commissie advisering bezwaarschriften Defensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; de dagtekening; een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht; de gronden van het bezwaar. Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de president van de rechtbank die bevoegd is. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat een bezwaarschrift is ingediend.

TOELICHTING

Sinds enkele jaren heeft het Ministerie van Defensie de beschikking over verschillende typen Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS). Een RPAS kan conform de Regeling vluchten militaire onbemande luchtvaartuigen worden gebruikt in militaire plaatselijke luchtverkeersleidingsgebieden, restricted areas en tijdelijke gebieden met beperkingen (TGB’s). In deze beschikking is op grond van artikel 9 van het Besluit luchtverkeer 2014 een TGB aangewezen. Binnen de TGB’s zullen in het kader van een oefening ter ondersteuning van bijstandverlening aan de politie vluchten met RPAS worden uitgevoerd. De grenzen van de TGB’s zullen daarbij niet worden overschreden. De volgende RPAS worden ingezet te weten Raven DDL, Puma en de Black Hornet.

Luchtvaartuigen in gebruik bij de Landelijke eenheid, afdeling Luchtvaart, en luchtvaartuigen ten behoeve van HEMS- en SAR-vluchten mogen de tijdelijke gebieden met beperkingen binnenvliegen na toestemming van MilATCC Schiphol.