Bestuursreglement van de rechtbank Den Haag

Het bestuur van de rechtbank Den Haag,

Artikel 1. Bestuurszetel en zittingsplaatsen.

De rechtbank Den Haag kent de volgende zittingsplaatsen:

 • a. zittingsplaats Den Haag tevens zetel bestuur

  adresgegevens: Prins Clauslaan 60, 2595 AJ Den Haag

  Postbus 20302, 2500 EH Den Haag

 • b. zittingsplaats Gouda (zittingsplaats met griffiefunctie)

  adresgegevens: Oosthaven 25, 2801 PC Gouda

  Postbus 3013, 2800 CC Gouda

 • c. zittingsplaats Leiden (zittingsplaats met griffiefunctie)

  adresgegevens: Witte Singel 1, 2311 BG Leiden

  Postbus 11171, 2301 ED Leiden

Artikel 2. Openingstijden griffies.

De griffies van het gerecht zijn geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.

Artikel 3. Organisatiestructuur.

Het gerecht is onderverdeeld in de navolgende organisatorische eenheden:

 • a. het bestuur

 • b. team bestuursrecht 1

 • c. team bestuursrecht 2

 • d. team belastingrecht

 • e. team strafrecht 1

 • f. team strafrecht 3

 • g. team strafrecht 4

 • h. team handel

 • i. team insolventies

 • j. team familie

 • k. team jeugd en BOPZ

 • l. team kanton Den Haag

 • m. team kanton Leiden/Gouda

 • n. team bestuursondersteuning en advisering

 • o. team facilitair

 • p. team front

Artikel 4. Indeling in kamers en vaststellen van de bezetting.

 • 1. Het bestuur stelt jaarlijks per 1 januari een overzicht vast welke categorieën zaken door elk van de teams worden behandeld. Het schema wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl en ligt op iedere zittingsplaats van het gerecht ter inzage.

 • 2. Het bestuur stelt jaarlijks (per 1 januari) de bezetting van de teams vast, welke teams enkel- en meervoudige kamers vormen. Het gerecht kent enkelvoudige en meervoudige kamers voor de behandeling van zaken als bedoeld in de artikelen 47 en 48, 50 tot en met 54 en 55a van de Wet op de rechterlijke organisatie. Degenen die deel uitmaken van een team dat is belast met de behandeling van zaken als bedoeld in evengenoemde artikelen van de Wet op de rechterlijke organisatie, zijn aangewezen als lid van de enkelvoudige en meervoudige kamers, bedoeld in die artikelen.

 • 3. Tussentijdse wijzigingen in het overzicht, bedoeld in lid 1, worden door het bestuur binnen 1 maand na de wijziging in de lijst verwerkt.

 • 4. Teams kunnen in afwijking van de gepubliceerde indeling tijdelijk worden belast met de behandeling van een zaak of zaken uit een ander team, indien dit als gevolg van bezettingsproblemen, om opleidingsredenen, vanwege bijzondere kennis, of om enige andere reden noodzakelijk en/of nuttig wordt geoordeeld. Het bestuur is hiertoe bevoegd en kan zijn bevoegdheid mandateren aan teamvoorzitters.

Artikel 5. Toedeling van zaken.

 • 1. Door of namens het bestuur worden in de teams van het gerecht roosters gemaakt, waarin rechters worden ingedeeld afhankelijk van de omvang van hun aanstelling en de werkbelasting die met de behandeling van de onderscheiden categorieën zaken en zittingen is gemoeid.

 • 2. Bij de inroostering van rechters op de onderscheiden categorieën van zaken en zittingen wordt onder meer zoveel mogelijk rekening gehouden met

  • a. de algemene rechterlijke ervaring die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • b. de specifieke kennis en/of ervaring op een bepaald rechtsgebied die voor de behandeling van een bepaalde soort zaken of zaak wordt geëist;

  • c. individuele omstandigheden die van invloed zijn op de inzetbaarheid van de rechter.

 • 3. De naam/namen van de behandelend rechter(s) zijn, voor zover al niet in de oproep vermeld, uiterlijk vanaf 2 weken voor de aanvang van de zitting door belanghebbenden bij het gerecht op te vragen. Van zittingen met een oproepingstermijn korter dan 2 weken wordt direct aan partijen de naam/namen van de behandelend rechter(s) bekend gemaakt. Gerechten kunnen daarbij een voorbehoud maken voor noodzakelijke wijzigingen op het laatste moment. Belanghebbenden kunnen kort voor de aanvang van de zitting bij de bode navragen of er wijzigingen zijn in de rechterlijke bezetting die nog niet eerder bekend waren gemaakt.

Artikel 6. Bevordering van juridische kwaliteit en uniforme rechtstoepassing.

 • 1. Het bestuur heeft het kwaliteitsbeleid van het gerecht vastgelegd in een of meerdere afzonderlijke document(en).

 • 2. Het bestuur bevordert de juridische kwaliteit en de uniforme rechtstoepassing en voert daartoe periodiek – en wel tenminste eenmaal per jaar – overleg met door de gerechtsvergadering aangewezen afvaardigingen op het terrein van burgerlijke zaken, bestuursrechtelijke zaken en strafzaken.

Artikel 7. Externe gerichtheid en externe contacten.

 • 1. Het bestuur voert tenminste vier keer per jaar overleg met topfunctionarissen van maatschappelijke organisaties of uit het bedrijfsleven over onderwerpen als het aansluiten bij wat de samenleving van de rechtspraak verwacht, het versterken van de kernwaarden van de rechtspraak en het verbeteren van de eigen organisatie en bedrijfsvoering.

 • 2. Door of namens het bestuur vindt periodiek – en steeds ten minste eenmaal per jaar – overleg plaats met de navolgende externe overlegpartners:

  • a) Openbaar Ministerie

  • b) Deken en Raad van toezicht orde van advocaten

  • c) Raad voor de kinderbescherming en jeugdzorginstanties

  • d) Juridische Faculteit van de Universiteit Leiden

  • e) Reclassering

  • f) Procesvertegenwoordigers van bestuursorganen

 • 3. Het bestuur besteedt in het jaarverslag op basis van artikel 35, eerste lid, van de Wet op de rechterlijke organisatie aandacht aan:

  • a. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen leeft in de maatschappij;

  • b. de wijze waarop het bestuur bij de beleidsvorming en de beleidsuitvoering acht heeft geslagen op hetgeen in de in lid 1 bedoelde voorziening is opgemerkt en geadviseerd.

Artikel 8. Slotbepalingen.

Dit reglement is vastgesteld door het gerechtsbestuur op 27 november 2018. Dit reglement komt in de plaats van het bestuursreglement van 30 september 2014.

Dit reglement wordt gepubliceerd in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van publicatie.

Den Haag, 27 november 2018

Het bestuur van de rechtbank Den Haag, M.A. van de Laarschot President

Naar boven