Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemStaatscourant 2018, 72043VergunningenVaststelling wijzigingsplan Vriezekoop 2 (WP20180003) gecoördineerd met de omgevingsvergunning voor het splitsen van een woning, de aanleg van een uitweg en de aanleg van een toegangsweg - Vriezekoop 2 en 2a te Leimuiden (W2018/139)

Logo Kaag en Braassem

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat het college van burgemeester en wethouders op 11 december 2018 het wijzigingsplan ‘Vriezekoop 2’ (WP20180003) gecoördineerd met de omgevingsvergunning ( W2018/139) heeft vastgesteld. Voornoemd wijzigingsplan is ongewijzigd vastgesteld.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2018 de bijbehorende omgevingsvergunning (W2018/139) verleend zonder inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Locatie van het wijzigingsplan

Het plan betreft een wijzigingsplan in het kader van de ruimte voor ruimte regeling, zoals opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied Oost. Kassen, opstallen, bedrijfsbebouwing en de sierteeltbestemming worden gesaneerd. In ruil daarvoor wordt de bestaande bedrijfswoning en de reeds aanwezige rustende boerwoning bestemd als zelfstandige woning.

Coördinatiebesluit

Terzake het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning heeft de Gemeenteraad ex artikel 3.30 Wro op 11 december 2018 een coördinatiebesluit genomen inhoudende dat het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning gecoördineerd in procedure worden gebracht.

Wanneer en waar kunt u de stukken inzien

Het wijzigingsplan Vriezekoop 2 en de omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 20 december 2018 en met woensdag 30 januari 2019 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Inzage is mogelijk gedurende de openingstijden, of op afspraak.

U kunt het wijzigingsplan ook digitaal inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het ID-nummer NL.IMRO.1884.WPVRIEZEKOOP2-VAS1.

Beroep

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen bovengenoemde besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren hebben gebracht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met of een van onze klantadviseurs, tel. 071-3327272, e-mail info@kaagenbraassem.nl.