Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestStaatscourant 2018, 72025Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning conferentiegelegenheid met werk/hotelkamers aan de Eindhovenseweg-Zuid 73a

Logo Best

Burgemeester en wethouders van Best maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1 sub a onder 3⁰ van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning hebben verleend voor het bouwen van een conferentiegelegenheid met werk/hotelkamers aan de Eindhovenseweg-Zuid 73a in Best.

Terinzagelegging

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 19 december 2018 voor een periode van 6 weken tijdens openingsuren ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Dorpsplein 2 te Best. Tevens zijn de beschikking en de ruimtelijke onderbouwing digitaal beschikbaar via www.gemeentebest.nl/overzicht-bestemmingsplannen en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroepsmogelijkheid

Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht met betrekking tot het ontwerpbesluit kunnen tot en met 29 januari 2019 beroep instellen bij de rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs daartoe niet in staat is geweest of wanneer het uiteindelijke besluit afwijkt van het voornemen.

Verzoek om voorlopige voorziening

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot de rechter een beslissing neemt op uw beroepschrift. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een “voorlopige voorziening”. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Best, 18 december 2018

Burgemeester en wethouders Best