Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeldermalsenStaatscourant 2018, 71983Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan “Buitengebied 2018”, gemeente Geldermalsen

Logo Geldermalsen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen maken bekend dat zij met toepassing van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” met ingang van vrijdag 21 december 2018 voor zes weken als ontwerp ter inzage leggen.

Het bestemmingsplan maakt onder meer uitbreiding van agrarische bouwpercelen mogelijk. Om de milieueffecten in beeld te brengen is daarom ook een Milieueffectrapport (MER) met een ‘passende beoordeling’ (effecten op natuurgebieden Natura 2000) opgesteld. Het MER brengt de belangrijkste gevolgen van de voorgenomen activiteiten voor het milieu in beeld. Het MER ligt overeenkomstig het bepaalde in artikel 7.10 Wet milieubeheer gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Toelichting op de planstukken

Het bestemmingsplan “Buitengebied 2018” omvat nagenoeg het gehele buitengebied van de (oude) gemeente Geldermalsen. Behalve de diverse woonkernen zijn tevens enkele kleinere locaties buiten het plan gehouden. Het bestemmingsplan is vooral een actualisatie van het huidige bestemmingsplan Buitengebied uit 2006 én de daarna doorgevoerde herzieningen.

Eerder heeft vanaf 16 februari 2018 het voorontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegen. Mede naar aanleiding van ontvangen reacties is het voorontwerpplan op onderdelen aangepast.

Uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan is de geldende planologische situatie, waarbij op een aantal punten een verruiming van de bouw- en gebruiksmogelijkheden is opgenomen. Enkele aanvullende bijzonderheden van het plan zijn onder meer:

 • 1.

  Alle agrarische bedrijven en burgerwoningen hebben nu een concreet toegewezen bouwvlak of bestemmingsvlak gekregen. De huidige regeling van “verbale” bouwvlakken is verlaten.

 • 2.

  Het met de gemeenten en de provincie uitgewerkte beleid voor de bescherming van de kernkwaliteiten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie is in het bestemmingsplan opgenomen.

 • 3.

  De in 2006 uitgewerkte, maar uiteindelijk grotendeels niet in werking getreden, regeling voor de particuliere recreatiepercelen langs de Linge is in hoofdlijnen overgenomen.

 • 4.

  Rekening is gehouden met de in de provinciale verordening opgenomen regeling voor de niet-grondgebonden veehouderij.

 • 5.

  Door de vormeisen die worden gesteld aan nieuwe bestemmingsplannen is de huidige planmethodiek met een viertal gebiedsbestemmingen teruggebracht naar een tweetal agrarische hoofdbestemmingen. Daarbinnen worden nadere bijzonderheden met aanduidingen verder uitgewerkt.

Raadplegen planstukken

De planstukken zijn te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft het planidentificatienummer: NL.IMRO.0236.BpBuitenGDM2018-OW01

Op afspraak is de papieren versie van het bestemmingsplan te raadplegen. Voor het maken van een afspraak neemt u contact op met de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). U bereikt ze via (0344) 579314 of info@odrivierenland.nl

Reageren

Gedurende de termijn van terinzagelegging (t/m donderdag 31 januari 2019) kan een ieder een schriftelijke zienswijze (geen e-mail) sturen naar: de gemeenteraad van West Betuwe, Postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Indien u een mondelinge reactie wilt geven dan dient u hiervoor, uiterlijk één week voor het einde van de terinzagetermijn, eerst een afspraak te maken. U dient hiervoor te bellen naar Team Leefomgeving (0345-728802). In verband met de herindeling naar de nieuwe gemeente West Betuwe is het team pas vanaf maandag 7 januari 2019 telefonisch bereikbaar.