Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VeenendaalStaatscourant 2018, 71977Verkeersbesluitenverkeersbesluit Dubbelrichtingsfietspad en bushaltes Voorpoort

Logo Veenendaal

2018.1106147

Gemeente Veenendaal

Aanleiding

Inleiding

In 2019 worden er in Veenendaal twee spoortunnels opengesteld voor verkeer, een voor fietsverkeer (Nieuweweg-noord) en een voor gemotoriseerd verkeer (Voorpoort). Dit is aanleiding om ook de verkeerssituatie op de Voorpoort zelf aan te passen. Dit geldt met name voor het fietsverkeer en het openbaar vervoer. In dit verkeersbesluit wordt op beide zaken ingegaan.

Dubbelrichtingsfietspad Voorpoort

Om verschillende redenen is het nodig de huidige enkelrichtingsfietspaden langs de Voorpoort tussen Bastion en Nieuweweg-noord om te vormen tot één dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde:

1. Na de openstelling van de tunnel onder de sporen zal de verkeersintensiteit op de Voorpoort sterk toenemen. Het is wenselijk vanuit verkeersveiligheid dat fietsers dan niet meer de rotonde Voorpoort - Bastion met deze grote verkeersstroom kruisen. Dat is met de huidige enkelrichtingsfietspaden nog wel het geval op de kruising. Door aanleg van een dubbelrichtingsfietspad wordt deze kruising vermeden.

2. Een dubbelrichtingsfietspad komt de doorstroming van het fiets- en autoverkeer ten goede, aangezien de hoofdstromen elkaar niet meer kruisen.

3. De meeste bestemmingen voor fietsers liggen aan de zuidzijde van de Voorpoort. 

4. Het fietspad langs de Voorpoort maakt onderdeel uit van de snelfietsroute tussen Ede en Veenendaal. Een vlotte en veilige doorstroming op deze route is van belang.

Het bestaande fietspad aan de noordkant van de Voorpoort wordt omgevormd tot een voetpad. Een klein deel van het fietspad langs de Voorpoort is nu een bromfietspad, dit vervalt. In een ander verkeersbesluit wordt besloten over de omvorming van de huidige fiets/bromfietspaden in het gebied naar fietspaden, waarbij brommers de rijbaan gaan gebruiken.

 

Realisatie bushaltes

Na opening van de Voorpoorttunnel onder het spoor zullen bussen van de lijn 83 over de Voorpoort en door het bedrijventerrein De Batterijen gaan rijden. Deze lijn maakt onderdeel uit van de gekoppelde busverbinding tussen Ede en Veenendaal, 83-85-5, die onder andere station Veenendaal De Klomp en de stations Centrum en West in Veenendaal aandoet. Dit is een goede aanleiding om het bedrijventerrein voor het openbaar vervoer beter toegankelijk te maken, zodat het OV-gebruik stijgt. Hiervoor worden twee bushaltes aangelegd om een goede bediening van het bedrijventerrein en de bewoning langs de Nieuweweg-noord te realiseren. Een halte wordt gerealiseerd ten zuiden van de aansluiting met de Ravelijn. De tweede halte komt ter hoogte van de rotonde met het Arsenaal, deze bedient het westelijk deel van het bedrijventerrein en de bewoning langs de Nieuweweg-noord. Een halteafstand van 500 meter is normaal in stedelijk gebied. Tijdens een inspraakavond is gevraagd om het aantal haltes te beperken tot 1, gezien de mogelijke doorstromingsproblemen op de Voorpoort. Om een goede spreiding van de haltes te krijgen zijn 2 haltes echter nodig op het bedrijventerrein. Dit is bevestigd door de vervoerder Keolis. Daarnaast verwachten wij geen doorstromingsproblemen als gevolg van het halteren van de bussen. De frequentie van de bussen is laag en de bussen halteren in een haltehaven.

 

Realisatie busbaan

Een van de haltes ligt ten westen van de westelijke rotonde. Ten einde een goede aanrijmogelijkheid naar het perron te bieden los van het overig verkeer is het nodig om een stukje busbaan te realiseren vanaf de rotonde tot aan de bushalte.

Realisatie voetgangersoversteekplaats

In de huidige situatie is er geen oversteekplaats ter hoogte van de rotonde met het Arsenaal aan de oostzijde. Aangezien het fietspad aan de noordkant wordt vervangen door een voetpad, is het nodig hier ook een voetgangersoversteekplaats te realiseren ten behoeve van de veiligheid van de voetgangers.

 

 

Motivering

Dit verkeersbesluit wordt genomen met de volgende artikelen als grondslag:

artikel 2 lid 1 sub a WVW 1994: het verzekeren van de veiligheid op de weg;

artikel 2 lid 1 sub b WVW 1994: het beschermen van weggebruikers en passagiers en

artikel 2 lid 1 sub d WVW 1994: het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Bevoegdheden:

Op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 12 BABW worden verkeersbesluiten genomen door het college van burgemeester en wethouders. Op grond van het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 juncto artikel 12 BABW worden verkeersbesluiten genomen door het college van burgemeester en wethouders.

 

 

Besluitverplichting

 

Op grond van het bepaalde in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 is het nemen van een verkeersbesluit verplicht in de volgende gevallen:

 

1. De plaatsing of verwijdering van de algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens, en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

2. Maatregelen op of aan de weg tot wijziging van de inrichting van de weg of tot het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is er overleg geweest met de politie. Het politierapport is in de bijlagen opgenomen.

 

 

BESLUIT

Op grond van de motivering besluiten om:

 

 • 1.

  Een dubbelrichtingsfietspad in te stellen langs de zuidzijde van de Voorpoort tussen het Bastion en de Nieuweweg-noord. Dit wordt middels borden G11 aangeduid conform bijlage 1 RVV 1990.

 • 2.

  Het huidige fietspad aan de noordzijde van de Voorpoort tussen het Bastion en de Nieuweweg-Noord op te heffen en te vervangen door een voetpad.

 • 3.

  Twee bushaltes te realiseren langs de Voorpoort. Een ter hoogte van het Arsenaal en een ter hoogte van de Ravelijn. Deze worden met bushalteborden L03 aangeduid conform bijlage 1 RVV 1990.

 • 4.

  Realisatie van een korte busbaan langs de Voorpoort vanaf de rotonde bij het Arsenaal tot aan de bushalte. Dit wordt met bebording en markering aangeduid conform bijlage 1 RVV 1990.

 • 5.

  Een voetgangersoversteekplaats te realiseren op de Voorpoort ter hoogte van de rotonde met het Arsenaal. Dit wordt met borden L02 aangeduid conform bijlage 1 RVV 1990.

 

 •  

 

 

 

Veenendaal,

Namens burgemeester en wethouders,

H.B.L. ter Elst

teamcoördinator Wijk- en Stadsbeheer

Mededelingen

Het verkeersbesluit ligt, inclusief tekening, vanaf de datum van deze publicatie gedurende zes weken ter inzage bij het Omgevingsloket van het gemeentehuis. Het Omgevingsloket is alleen op afspraak bereikbaar. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0318) 538 538.

 

 

Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u of een andere belanghebbende binnen zes weken na publicatiedatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift sturen aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1100, 3900 BC Veenendaal.

In het bezwaarschrift vermeldt u het volgende:

- uw naam, adres, datum en ondertekening;

- een omschrijving van het besluit waar het bezwaar tegen gericht is;

- de reden waarom u bezwaar instelt.

U kunt ook digitaal het bezwaarschrift indienen via een webformulier op de gemeente-website. Dit formulier kunt u vinden via www.veenendaal.nl → bestuur en organisatie → inspraak en meedenken → bezwaar en beroep. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

Voorlopige voorziening

Een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Als u dat wilt, kan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland een verzoek om een voorlopige voorziening ingediend worden. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Het adres daarvoor Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen en wel viahttp://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u ook beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op deze site is tevens meer informatie te vinden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bezwaarmogelijkheden? Via de website www.rijksoverheid.nl is de brochure "Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid" te downloaden. U kunt deze ook telefonisch aanvragen op 0318-538538.